Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ110 Toprak Coğrafyası 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Toprakların oluşumu, yapısı ve coğrafi dağılışı hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Atalay, İ. 1982. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Fakültesi Yayın No. 8. İzmir. *Erinç, S. (1965). Türkiye’de Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyasının Ana Çizgileri. İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Derg. Cilt:8, No: 15, İstanbul. *Mater, B. (1986). Toprak Oluşumu, Erozyon ve Korunması. İstanbul Üniv. Yay. No:3465, İstanbul. *Mater, B. 1998. Toprak Coğrafyası. Çantay Kitabevi, ISBN. 975-7206-23-7, İstanbul. *Polynov, B. B. –Rosov, N. N. (1954) Küçük Asya’nın pedojenez Şartları ve Toprakları (Çeviren: (Çeviren: S.Erinç). İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Derg. Cilt:3, No:5-6, İstanbul. *Uzun, A. (1996): Masat Çayı Havzası Topraklarının Genel Özellikleri ve Başlıca Sorunları. Akademik Açı. Furkan Kitapevi Sayı:2, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak oluşumu. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; Toprakların sınıflandırılması Toprakların zonal dağılışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve başlıca kaynakları. Toprağın tanımı ve yapısı.
2 Toprak oluşum faktörleri. Toprak oluşumu ve zaman.
3 Toprak oluşumu ve fiziksel süreçler.
4 Toprak oluşumu ve kimyasal süreçler.
5 Toprak oluşumu ve topoğrafya.
6 Toprak oluşumu ve iklim.
7 Toprak oluşumu ve canlılar.
8 Ara sınav
9 Toprakların sınıflandırılması Klasik sınıflandırma sistemi:
10 Toprak taksonomisi. Toprak gruplarının başlıca özellikleri ve dağılışı.
11 FAO'nun toprak sınıflandırma sistemi. Toprak grupları ve başlıca özellikleri.
12 FAO Toprak gruplarının Türkiye'de görülen örnekleri, özellikleri ve dağılışı.
13 Doğal ve hızlandırılmış erozyon.
14 Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı Toprakların önemi ve korunması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193762 Toprak oluşum faktörlerini açıklar
2 1193969 Toprakların sınıflandırmasını açıklar
3 1194233 Toprakların gruplarını ve başlıca özelliklerini açıklar
4 1194373 Toprakların amaç dışı kullanımını açıklar
5 1194775 Toprakların korunmasını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek