Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS228 İletişim Felsefesi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • Nazife Güngör, İletişim Kuramlar Yaklaşımlar Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara, 2011 • Hacı Mustafa Açıköz, İletişim Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, • Gary P. Radford, On the Philosophy of Communication, Thomson Wadsworth, USA, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
2 iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
3 Felsefe, felsefenin konuları, amaçları, felsefe disiplinleri, iletişim ve felsefe, bilim ve felsefe, sanat ve felsefe
4 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
5 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
6 Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkisi, kitle toplumu ve meta izleyiciler, etkinin sürdürülmesinde izleyicinin rolü, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramı, iletişimin ekonomi politiği, Karl Marx ve yabancılaşma
7 Kitle kültürü, Frankfurt Okulu ve kültür, halk kültürü, alt kültür, aşağı kültür, işçi sınıfı kültürü, popüler kültür, kültür emperyalizmi
8 Popüler kültür, tüketim kültürü, hegemonya ve kamuoyu, küreselleşme ve medya, iletişim, temsil ve ideoloji arasındaki ilişkilerin anlatılması, propaganda ve ikna,
9 Ara sınav
10 Althusser, ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları, Stuart Hall ve ideoloji, kapitalizm ve bilinç endüstrisi
11 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
12 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
13 Medya Okuryazarlığı tanımı ve kapsamı, internet ve sosyal medya, kamusal alanı dönüştürme, popüler kültürün üretimine görsel iletişim tasarımı uygulamalarıyla katkı
14 Döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312013 İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsama ilişkin bilgi edinir.
2 1312014 Gösterge, göstergebilim, anlam ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile ticari ve kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması arasındaki bağıntıyı açıklayabilir.
3 1312015 Popüler kültür, reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya gibi kavramları Karl Marx, Althusser, Gramsci ve Hall gibi düşünürlerin ideolojilerini görsel iletişim tasarımıyla bağıntılayabilir ve reklamları yorumlayabilir.
4 1312016 Medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek