Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL608 Fikri Haklar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Eser sahiplerinin, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve diğer sınai hakların sahiplerinin korunmalarına ilişkin ilgili mevzuatlar ve uluslararası antlaşmalar çerçevesinde bilgi edinilmesini sağlamayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012. BOZBEL, savaş, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul 2012. ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kİtabevi, Ankara 2008. TÜYSÜZ, Mustafa, Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Yetkin Yayınları, Ankara 2007. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fikri Mülkiyet Hukuku bünyesinde fikir ve sanat ürünleri ile patent ve faydalı ürünleri ilgilendiren düzenlemeleri barındıran bir özel hukuk dalıdır. Bu ürünlere eşya hukuku anlamında genel olarak gayri maddi malvarlığı ürünleri de denilmektedir. Bu malvarlığı unsurları üzerindeki ayni hak, eşya hukuku sisteminde yer alan klasik ayni mülkiyet sisteminden farklı olarak süreye tabi tutulmuştur. Bu süre söz gelimi patent üzerinde 20 yıl, roman üzerinde eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır. Fikri mülkiyet hukukunun saç ayaklarından bir tanesi olan fikir ve sanat eserlerine uygulanacak hükümleri düzenleyen kanun 1951 yılında yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur (FİSEK).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 20 2 40
2 Final Sınavı 20 2 40
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
11 Soru-Yanıt 3 15 45
27 Makale Yazma 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması Sözlü anlatım ---- Eser sahibi FSEK gereği mali ve manevi haklara sahiptir.
2 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Tazminat Davaları Sözlü anlatım --- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre, fikri hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i, tazminat ve ceza davaları açma hakkına sahiptir.
3 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans Sözlü anlatım --- Zorunlu lisans patent hakkı sahibinin rızasına bağlı olmayıp onu kısıtlayıcı niteliktedir.
4 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Sahibinin Malî Ve Manevî Haklarının Miras Yolu İle İntikali Sözlü Anlatım --- Eser sahibinin ölümü halinde hakları vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, kardeşlerine aittir.
5 Marka Lisansı Sözleşmesi Sözlü Anlatım --- Marka lisans sözleşmesi; marka sahibinin kullanım hakkını, marka lisans alana verdiği bir sözleşmedir
6 Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Sözlü anlatım --- Markanın hükümsüzlüğü için,KHK m.43 uyarınca “zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar” tarafından yapılacak talep üzerine verilecek bir mahkeme kararı gerekir.
7 Ara Sınav Sözlü sınav ---
8 Mimari Eserlerde Eser Sahibi ile Yapı Malikinin Menfaatlerinin Dengelenmesi ve Fikri Haklar Sözlü anlatım --- Yapı malikinin eşya hukukundan kaynaklanan hakları ile mimarın telif hukukundan kaynaklanan menfaatleri farklılıkları boyutuyla incelenir.
9 Fikri Hukuk Açısından Mimari Projeler ve Mimarlık Eserleri Sözlü anlatım --- 5846 sayılı Kanuna göre mimari projeler ilim ve edebiyat eserleri kapsamında sayılmaktadır.mimarlık eseri ise, bu projenin uygulanması sonucu ortaya çıkmış olan yapıdır. Mimari eser üzerindeki eser sahipliği yapı ile ilgilidir.
10 Sinema Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları Sözlü anlatım --- Sinema eserleri sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musıki, güzel sanatlar veya sinema eseri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür.
11 Sosyal Medyada Fikri Hak İhlalleri Sözlü anlatım --- Hak ihlali yaşayanlar Saldırının Önlenmesi, Durdurulması Davası, Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları açma hakkına sahiptir.
12 Dijital Kütüphanelerde, Elektronik Veri Tabanlarında ve Multimedya Ürünlerinde Fikri Hak Sorunu Sözlü anlatım --- Dijital kütüphane, elektronik veri tabanı, multimedya ürünlerde telif haklarının korunmasına yönelik yasal yolları ifade edilir.
13 Patent Haklarının Kazanılması Bakımından Tescilin Etkisi Sözlü anlatım --- Kurucu ve bildirici etkiye sahip olan tescil ilkesi patent hakkının aslen kazanılması bakımndan önem teşkil eder.
14 Final Sınavı Yazılı sınav ---

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293166 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Eser sahibinin gerek adının belirtilmesini talep hakkı gibi manevi haklarının incelenmesini
2 1293167 Eser sahibinin çoğaltma, yayma, temsil gibi mali haklarının incelenmesini
3 1293168 Eser sahibinin haklarının sınırlarına ilişkin bilgi kazanılmasını,
4 1293169 Haklara tecavüz halinde açılabilecek hukuk ve ceza davalarının değerlendirilmesini
5 1293170 Fikir ve sanat eserleri sözleşmelerinin konu, sınır, unsur, şekil, sona erme gibi yönlerden incelenmesini
6 1293171 Markanın korunmasının önem ve işlevinin kavranmasını
7 1293172 Patent haklarıyla rekabet üstünlüğü kazanılmasında hukuki korumanın rolünün değerlendirilmesini,
8 1293173 Sinai Mülkiyet Hukuku'nda marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve diğer sinai haklara ilişkin konularda bilgi sahibi olunmasını yerine getirebilecek yeterlilikte bilgi sahibi olmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek