Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Uygulamada en yaygın sözleşmelerden biri olan iş sözleşmesinde, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini ortaya koymaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku, 10. Bası, Ankara 2014 (İş Hukuku). ÇELİK, Nuri/ CANİKLİOĞLU, Nurşen/ CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, 30. Bası, İstanbul 2017. ÇİL, Şahin: İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 9. Hukuk Dairesi 2008-2009 Yılları, Ankara 2009 (İlke Kararları). EYRENCİ, Öner / TAŞKENT, Savaş / ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2014. GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, 2. Bası, Ankara 2001. GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Ankara 2007 (Fazla Saatlerle Çalışma). MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ ASTARLI, Muhittin/ BAYSAL, Ulaş: İş Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014. KILIÇOĞLU, Mustafa: 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, 2. Bası, İstanbul 2013. OĞUZMAN, M. Kemal: Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1955. REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, İstanbul 2008. ÖZDEMİR, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve İspat Araçları, İstanbul 2006. SOYER, Polat: “Borçlar Kanununun İş Hukukuna Etkileri”, Kamu-İş İş Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler Semineri Ankara-Başkent Öğretmenevi (20-21 Şubat 2013), Ankara 2013, 1 vd. (TBK’nın İş Hukukuna Etkileri). PEKCANITEZ, Hakan: “Belirsiz Alacak Davası”, DEÜHFD, C. 11, Özel S. 2009-Basım Yılı 2010, 509 vd. (DEÜHFD 2010). OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, Turgut: Borçlar Genel Hukuku, C. 1 ve 2, İstanbul 2018. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2018. YAVUZ, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, İstanbul 2018.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş sözleşmesi bağlamında işçi ve işverenin kanuna ve sözleşmeye dayanan hakları ve yükümlülükleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 42 42
11 Soru-Yanıt 1 3 3
27 Makale Yazma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun doğuşu, temel ilke ve kavramları
2 İş sözleşmesinin tanımı, kuruluşu, unsurları, tarafları, hüküm ve sonuçları, sona ermesi
3 İş sözleşmesinin diğer iş görme sözleşmelerinden farkları
4 İşçinin iş görme borcu
5 İşçinin, işverenin talimatlarına uyma borcu
6 İşçinin sadakat borcu
7 İşçinin rekabet etmeme borcu
8 İşverenin ücret ödeme borcu
9 Ücreti ödenmeyen işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı
10 İşverenin işçiyi koruma borcu
11 İşverenin eşit davranma borcu
12 İşverenin buluş veya tasarım yapan işçiye bedel ödeme borcu
13 İşçinin teslim ve hesap verme borcu
14 Yargıtay kararları tahlilleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508692 İş sözleşmesinin özelliklerini ve diğer iş görme sözleşmelerinden farklarını bilir.
2 1508693 İş sözleşmesi bağlamında işçinin hak ve yükümlülüklerini bilir.
3 1508694 İş sözleşmesi bağlamında işverenin kanundan ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek