Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Genel işlem şartlarını ihtiva eden sözleşmeler, çoğu zaman zayıf taraf aleyhine olarak düzenlenir. Zira bu tür sözleşmelerde daha güçlü olan ve genel işlem şartlarını hazırlayan taraf, genellikle tüketici olan tarafa bir dayatmada bulunmaktadır. bu olumsuz durum, sözleşmenin zayıf tarafında yer alan kimselerin bunlar karşısında korunmasını gerektirmiştir. işte bu dersin amacı, bütün toplumu yakından ilgilendiren bu müessesenin geniş kitleler tarafından bilinmesine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yelmen, Adem, Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Şartları, Yetkin Yayınları, 2014 Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde, genel işlem şartlarının tanımı, unsurları, türleri, yarar ve sakıncaları, uygulama alanı, ferdi anlaşmaya dönüşmesi genel işlem şartlarının sözleşmenin kapsamına girmesi ve şartları, yazılmamış sayılma ve yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi, içerik denetimi konuları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel İşlem Şartlarının Tanımı -- -- bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.
2 Genel İşlem Şartlarının Unsurları -- -- Ayrıntılı bilgi için bakınız.https://yetkin.com.tr/genel-islem-sartlari-5169?search=adem%20yelmen
3 Ferdi anlaşmaya dönüşmesi -- -- Hukukumuzda genel işlem şartlarının kullanımının bireysel sözleşme modelinden uzaklaşılmasına yol açtığı görüşü kabul görmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://senalpozer.av.tr/makaledetay-genel_islem_sartlari-15.html
4 Genel işlem şartlarının Yararları -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/726860 sayfa 75 vd.,
5 Genel işlem şartlarının sakıncaları -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/608061 sayfa 840 vd.
Ayrıntılı bilgi için bkz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/726860 sayfa 75 vd.
6 Genel işlem şartlarının uygulama alanı -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/726860
7 Genel işlem şartlarının yorumlanması -- -- TBK. m. 23 gereği "Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır".
8 Ara Sınav -- --
9 Genel işlem şartlarının içerik denetimi -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Tiftik/Zeynep Özcan: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi, BATİDER, Cilt: XXXI Sayı:1, 2015.
10 Genel işlem şartlarında önem taşımayan hususlar -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz. https://yetkin.com.tr/genel-islem-sartlari-5169
11 Genel işlem şartlarında yorumun unsurları -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz.http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-107-1288
12 Genel işlem şartlarında yorumun sınırı -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz.http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-107-1288,
13 Genel işlem şartlarının yorumlanmasında metod ve ilkeler -- -- Ayrıntılı bilgi için bkz.http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-107-1288,
14 Final Sınavı -- --

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298707 Genel işlem şartları kavramı ve benzer hukuki müesselerden farkı öğrenilir
2 1298708 Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanması konusundaki genel ilkeler öğrenilir.
3 1298709 ‘Yazılmamış Sayılma’ geçersizlik yaptırımı açıklanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek