Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İsimsiz sözleşmeler hukukunu öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014. YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014. ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanun tarafından düzenlenmeyen sözleşmerin tanımı, hukuki niteliği, hükümleri, sona ermesi ve uygulanacak hukuk kurallarının tespiti

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İsimsiz sözleşmeler hakkında genel bilgi İ
2 İrade serbestîsi prensibi, tipik-atipik sözleşme ayırımı, isimsiz sözleşme türleri
3 Birleşik sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
4 Karma sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
5 Kendİne özgü sözleşmeler ve uygulanacak hukuk
6 Sulh sözleşmesi
7 Satış için bırakma sözleşmesi
8 Tek satıcılık sözleşmesi
9 Dağıtım sözleşmeleri
10 Bilişim sözleşmeleri
11 Garanti sözleşmeleri
12 Fikri ve sinai hukuk sözleşmeleri
13 Bankacılık Sözleşmeleri
14 Uygulamadan örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554998 Bu ders kapsamında öğrenciler isimsiz sözleşmelerin çeşitlerini hakkında bilgi edinirler.
2 1554999 Bu ders kapsamında öğrenciler isimsiz sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarını öğrenirler.
3 1555000 Bu ders kapsamında öğrenciler uygulamada karşılaşılan isimsiz sözleşmeleri tamamlamayı ve yorumlamayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.