Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT323 Spor ve Magazin Haberciliği 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, spor ve magazin haberciliğinin ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel boyutlarını akademik düzeyde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmelerini sağlayacak bakış açısını öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dever, A. (2010). Spor Sosyolojisi: Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum. İstanbul: Başlık Yayın Grubu. Erdoğan, İ. (Ed.) (2011). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul: Kalkedon. Şahinde Yavuz (Der). (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri, İstanbul: Heyamola. İnal, R. (2008). Küreselleşme ve Spor: Küreselleşmenin Spora Etkileri, İstanbul: Hiperlink. Özer, Ö. (2007). Medya, Şiddet ve Toplum, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Connell, R.W. (2002b). On Hegemonic Masculinity and Violence: Response to Jefferson and Hall. Theoretical Criminology. 6(1): 89-99. Dağtaş, E. (2006). Türkiyede Magazin Basını, Ankara: Ütopya Yayınları. Ergül, H. (2000). Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları. Köse, H. (2011). "Tüketim Toplumunda Bir Sosyal Beden Kurgusu Olarak Kadın", Selçık İletişim Dergisi, 6, 4: 76-99. Foucault, M. (2013). Hapishanenin Doğuşu: Gözetim Altında Tutmak ve Cezalandırmak (M. A. Kılıçbay, Çev). Ankara: İmge Kitabevi. Foucault, M. (2015). İktidar ve Beden. F. Keskin (Haz.). İktidarın Gözü: Seçme Yazılar-4. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Say, C (2018). 50 Soruda Yapay Zeka, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı. Varol, S. F. (2014). "Kadınların Dijital Teknolojiyle İlişkisine Ütopik Bir Bakış: Siberfeminizm", International Journal of Social Science, 27: 219-234.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, spor kavramının şiddet, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, iktidar gibi kavramlarla ilişkisini, küreselleşmenin spor endüstrisi üzerindeki etkilerini, spor ve siyaset ilişkilerini, spor ve magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimini, magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisini, magazin haberciliğinin özet hayat ve kamu yararı kavramları bağlamında incelenmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 10 20
23 Proje Sunma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor kavramı, sporun dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi
2 Dünyada ve Türkiye'de spor haberciliğinin doğuşu ve gelişimi
3 Toplumsal cinsiyet kavramı ve spor ile ilişkisi
4 Spor medyasında cinsiyetçilik
5 Şiddet kavramı ve spor-şiddet ilişkisi
6 Spor medyasında şiddetin sunumu
7 Sporda ırkçılık ve ayrımcılık
8 Spor medyasında ırkçılık ve ayrımcılık
9 Küreselleşme kavramı ve spor endüstrisi
10 Spor, siyaset, iktidar ilişkisi
11 Magazin kavramının özet hayat ve kamu yararı ile ilişkisi
12 Magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisi
13 Magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi
14 Küreselleşen medyada reyting, tiraj, reklam ve magazin ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235631 Spor ve magazin kavramlarını tanımlar.
2 1235632 Spor ve magazin haberciliğinin dünyadaki ve Türkiyedeki tarihsel gelişimini anlatır.
3 1235633 Sporun şiddet, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, iktidar gibi kavramlarla ilişkisini analiz eder.
4 1235634 Spor medyasında şiddetin, cinsiyetçiliğin, ırkçılığın sunumunu çözümler.
5 1235635 Magazin kavramı ve tüketim toplumu ilişkisini açıklar.
6 1236661 Spor ve magazin kavramlarını küreselleşme, reyting, tiraj ve reklam bağlamında açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 2 5 5
3 5 5 3 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 3 5
6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek