Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT429 Medyada Gerçekliğin Temsili 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medya ürünlerinin ideolojik işleyişini ve toplumsal gerçekliğin inşasında medyanın üstendiği rolü, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alankuş, S. (Ed). (2003). Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. Althusser, L. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A.Tümertekin (Çev). A. Öz (Haz.), İstanbul: İthaki Yayınları. Bourse, M. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, (Çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları. Cevizci, A. (2018). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Çam, Ş. (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelenk, S. (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelik, N.B. (2011). Marx mı Dünyaya, Dünya mı Marx’a Yabancılaştı?Doğu Batı Dergisi, 55:s.11-31. Çiğdem, A. (2011). Aydınlanma Düşüncesi. İstanbul: İletişim Yayınları. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Hall, S. (Ed). (2017). Temsil, Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, (Çev. İ. Dündar), İstanbul: Pinhan Yayıncılık. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1): 55-87. Kazancı, M. (2003). Althusser ile İdeoloji Üzerine Yapılamamış Bir Söyleşi.İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(2): 37-54. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Lefebvre, H. (2017). Diyalektik Materyalizm. (Çev.B. Yıldırım), İstanbul: Sel Yayınları. Marx, K. ve Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi. (Çev. T. Ok ve O.Geridönmez),İstanbul: Evrensel Basım Yayım. McLellan, D. (2012). İdeoloji. (Çev. B. Yıldırım), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Özbek, S. (2011). İdeoloji Kuramları. İstanbul: Notos Kitabevi. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Medya Çözümlemeleri. Konya: Literatürk Yayınları. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış. Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme. Ankara: İmge. Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, ideoloji, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca medyada gerçekliğin inşası, alandaki kuramsal tartışmalar ve haber analizleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeoloji kavramının art alanı: Fransız Aydınlanması'na genel bir bakış Hafta1.pptx
2 İdeoloji kavramının art alanı: Antoine Destutt de Tracy ve Napoléon'un ideoloji tanımları Hafta2.pptx
3 Medya, ideoloji ve gerçeklik İlişkisi: Aydınlanma geleneğinden temellenen liberal-çoğulcu yaklaşım Hafta3.pptx
4 Alman idealizmi ve Marx'ın ideoloji eleştirisi Hafta4.pptx
5 Marx'ın ideoloji eleştirisi: Yanlış bilinç ve egemen ideoloji kavramları Hafta5.pptx
6 Haber çözümlemeleri Hafta6.pptx
7 Marksist gelenekte ideoloji tartışmaları: Gramsci ve hegemonya kuramı Hafta7.pptx
8 Haber çözümlemeleri Hafta8.pptx
9 Althusser: İdeolojinin yapısal çözümlemesi ve ideoloji-özne ilişkisi Hafta9.pptx
10 Haber çözümlemeleri Hafta10.pptx
11 Eleştirel medya çalışmalarında ideoloji ve gerçeklik ilişkisine dair tartışmalar: Ekonomi Politik Yaklaşım Hafta11.pptx
12 İdeoloji ve anlam üzerindeki mücadele: Medyada anlam üretimi ve gerçekliğin temsili Hafta12.pptx
13 Haber çözümlemeleri Hafta13.pptx
14 Haber çözümlemeleri Hafta14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463228 Farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında ideoloji, gerçeklik, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramları tanımlar.
2 1463229 Belirtilen kavramlarla medya arasındaki ilişkileri tartışır.
3 1463230 Medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz eder.
4 1463231 Medyada gerçekliğin nasıl inşa edildiğini eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5
2 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek