Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT430 Popüler Kültür ve Medya 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, popüler kültür kavramına ilişkin kuramsal tartışmalar ışığında, popüler kültür ve medya arasındaki etkileşimi eleştirel ve akademik bir perspektifle değerlendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adorno, T. (2013). Kültür Endüstrisi, (Çev. Ülner, vd.), İstanbul: İletişim Yayınları. Akay, A. (2002). Kapitalizm ve Pop Kültür, İstanbul: Bağlam Yayınları. Baudrillard, J. (2013). Tüketim Toplumu. (Çev. Deliceçaylı, H. ve Keskin, F.), Ayrıntı Yayınları: İstanbul. Dağtaş, B. ve Dağtaş, E. (2009). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınları. Doğu Batı Dergisi (2001). Popüler Kültür. Yıl: 4, Sayı: 15. Durham, M. G. ve Kellner, D.M. (2006). Media and Cultural Studies, MA: Blackwell Published. Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Erk Yayınları. Fiske, J. (1999), Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yayınları. Gans, H. (1974). Popular Culture and High Culture An Analysis and Evaluation of Taste, New York: Basic Books. Güngör, N. (1999). Popüler Kültür ve İktidar: Popüler Kültür Üzerine Kuramsal İncelemeler, Ankara: Vadi Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Karakaoç, E. (Der). (2009). Medya ve Popüler Kültür. İstanbul: Literatürk Yayınları. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Mutlu, E. (2005). Globalleşme Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yayınları. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Ong, W. J. (2014). Sözlü ve Yazılı Kültür, (Çev. Banon, S. P.), İstanbul: Metis Yayınları. Oskay, Ü. (1998). Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, İstanbul: YKY Yayınları. Ritzer, G. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi, popüler kültür, tüketim kültürü gibi kavramlar incelenmekte ve popüler kültür-medya ilişkileri popüler kültüre ilişkin olumlu ve olumsuz yaklaşımlar bağlamında tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil, toplum ve kültür
2 Sözlü kültür ve yazılı kültürün özellikleri
3 Halk kültürü/yüksek kültür/kent kültürü
4 Kitle, kitle kültürü ve kültür endüstrisi
5 Popüler kavramı ve tarihçesi
6 Popüler kültürün özellikleri
7 Popüler kültüre olumlu yaklaşımlar
8 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Tutucu yaklaşımlar
9 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Frankfurt Okulu
10 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Gramsci ve Althusser
11 Popüler kültüre ilişkin tartışmalar: Kültürel Çalışmalar
12 Kapitalizm, popüler kültür ve tüketim ilişkisi
13 Tüketim toplumunun tarihsel analizi ve tüketim kültürünün özellikleri
14 Popüler kültür ürünlerinin medyada temsili

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238539 Kültür, halk kültürü, yüksek kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi, popüler kültür, tüketim kültürü kavramlarını tanımlar.
2 1238540 Popüler kavramının ve popüler kültürün tarihsel gelişimini açıklar.
3 1238541 Popüler kültüre ilişkin olumlu ve olumsuz yaklaşımları akademik düzeyde tartışır.
4 1238542 Popüler kültür ve medya ilişkisini eleştirel gözle değerlendirir.
5 1238543 Popüler kültürün medyadaki temsilini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 2 5
3 3 5
4 5 5 2 5
5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek