Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT309 Siyaset Bilimi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları olan siyasal iktidar, siyasal iktidarın sınırlandırılması, siyasal iktidarın meşruiyeti, elit teorileri, siyasal katılma, siyasal partiler, baskı grupları konuları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Yaşar Sarıbay ve Süleyman Seyfi Öğün (1999). Politikbilim. İstanbul: Alfa Yayınları. Esat Çam (2011). Siyaset Bilimine Giriş. Onuncu Basım, İstanbul: Der Yayınları. Gökhan Atılgan ve Attila Aytekin (haz. ) (2012). Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler Disiplinlerarası İlişkiler. Ankara: Yordam Kitap. Rod Hague, Martin Harrop (2016). Siyaset Bilimi & Karşılaştırmalı Bir Giriş, İstanbul: Dipnot Yayınları. Gianfranco Poggi (2004). Modern Devletin Gelişimi. Şule Kut ve Binnaz Toprak (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Gianfranco Poggi (2007). Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Aysun Babacan (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Carl Schmitt (2014). Siyasal Kavramı. 3. Basım, İstanbul: Metis Yayınları. Carl Schmitt (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi. A. Emre Zeybekoğlu, Ankara: Dost Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset Kavramı. Temel Yaklaşımlar: Politik Etkinlik, İktidar, Güç, Otorite. Devlet: Kaynağı, Feodal Devlet, Ulus-devlet. Egemenlik, Meşruiyet. Hükümet: Yapısı, İşlevleri (Yasama, Yürütme, Yargı), Hükümet Türleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İdeoloji: Kökeni ve Evrimi. Seçimler ve Partiler: Temsil Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri. Politik Aktörler: Siyasi Partiler, Baskı Grupları, Sivil Toplum, Bürokrasi, Medya.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Kavram olarak siyaset. Anlatım HAFTA 1.pptx
2 İktidar ve Meşruiyet: Otorite-İktidar-Meşruiyet Anlatım HAFTA 2.pptx
3 Siyasal iktidarın Meşruiyeti. Anlatım HAFTA 3.pptx
4 Devlet; doğuşu, gelişimi. Anlatım HAFTA 4.pptx
5 Devlet: Ulus-devletin ortaya çıkışı Anlatım HAFTA 5.pptx
6 İdeoloji; liberalizm, muhafazakarlık.sosyalizm, Anlatım HAFTA 6.pptx
7 İdeoloji;marksizm, sosyal demokrasi, faşizm Anlatım HAFTA 7.pptx
8 İdeoloji olarak milliyetçilik ve ulus-devlet. Anlatım HAFTA 8.pptx
9 Ara sınav.
10 Siyasal kültür. Anlatım HAFTA 10.pptx
11 Demokrasi kavram, tarihsel süreç. Anlatım HAFTA 11.pptx
12 Siyasal sistemler (Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri). Anlatım HAFTA 12.pptx
13 Siyasal partiler. Anlatım HAFTA 13.pptx
14 Kamuoyu ve baskı grupları. Anlatım HAFTA 14.pptx
15 Sivil toplum ve Medya. Anlatım HAFTA 15.pptx
16 Dönem sonu sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235122 Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar.
2 1235123 Siyaset biliminin ana yaklaşımlarını tartışır.
3 1235126 Devletin kökeni ve işlevlerini tanımlar.
4 1235121 Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya ve diğer politik aktörleri tanımlar.
5 1235125 İdeolojileri ve aralarındaki farklılıkları tanımlar.
6 1235124 Siyasal kültür, siyasal sistemin temel ilkelerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2
2 3 3 3
3 2
4 4 4 3 4 3
5 2
6 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek