Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT329 Kentleşme ve Yeni Pazarlama Eğilimleri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Kentleşmenin hızı, biçimi ve öteki özellikleri, kentleşmenin topluma maliyetini, kazandırdıklarının üstüne çıkarıyor. Kentleşmenin toplumsal maliyetini azaltarak onu kalkınmanın itici gücü yapmak, kentleşme olgusu karşısında planlı bir yaklaşımın benimsenmesiyle olur. Kalkınmanın plana bağlanması Anayasamızın benimsemiş olduğu bir kuraldır. Ders, kentleşme ve yeni pazarlama eğilimleri ilişkisini, stratejik düşünme, kentleşmeye ilişkin temel kavramlar ekseninde kurmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Burcu Altıparmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altıparmak, Burcu (2015).Kent Pazarlamasında İletişim Yönetimiyle Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi Erkan, Rüstem (2010). Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara. Kaypak, Şafak (2013). “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve ‘Marka Kentler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss. 335-355. Erkan Nihal E. (2014). Şehir Kavramlarının Yolculuğu, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul. Kıray, Mübeccel (2006). Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kent kavramı, kentleşme olgusu, kent kuramları, kentleşme politikaları, kentsel planlama, bölgesel kalkınma, yeni pazarlama eğilimleri, kent ve pazarlama ilişkisi, kıyı politikaları, afet politikaları, çevre politikaları, küreselleşme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 20 2 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtılması hafta 1.pptx
2 Kent kavramı kent kavramı hafta 2.docx
3 Kentleşme olgusu kentleşme hafta 3.docx
4 Kent kuramları kentlileşme hafta 4.docx
5 Kentleşme politikaları kentlilik bilinci hafta 5.docx
6 Kentsel planlama, Bölgesel kalkınma https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecd/issue/4878/66933
7 Yeni pazarlama eğilimleri Hem__ehri Derneklerinin Kente Uyum S__recine Etkisi __zerine Bir De__erlendirme[#485255]-577357.pdf
8 Ara Sınav
9 Kent ve pazarlama ilişkisi kent pazarlaması hafta 9.docx
10 Kent Pazarlaması ve Kent Pazarlamasıyla İlişkili Kavramlar kent pazarlaması tarihi hafta 10.docx
11 Kent Markalaşması kentler arası rekabet hafta 11.docx
12 Yavaş Şehirler yavaş şehirler hafta 12.pptx
13 Turizm Perspektifinden Kent Pazarlaması hafta 13.pptx
14 Turizm ve Yavaş Şehirler
15 Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Kentleşme
16 Genel Değerlendirme ve tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284997 Kent kavramını tanımlar
2 1284998 Kentleşmenin temel kavramlarını sıralar
3 1284999 Pazarlama ve kentleşme ilişkisini açıklar
4 1285000 Kentleşmeye ilişkin politika türlerini sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1
2 4 4 3 4 3 2 1 1 2 3 4 1
3 5 2 4 3 3 1 5 2 4 5 5 1
4 3 2 2 4 3 1 3 2 3 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek