Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ideoloji kavramına yönelik kuramsal tartışmalar ışığında, öğrencilerin, medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz etmelerini ve medyanın gerçekliğin inşasındaki rolünü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chomsky, N. ve Herman, E. S. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, (Çev. Abadoğlu, E.), İstanbul: Aram Yayıncılık. Çoban, B. ve Özarslan, Z. (Haz). (2003). Söylem ve İdeoloji, (Çev. Çoban, B.). İstanbul: Su Yayınları. Çoban, S. (2013). Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya. İstanbul: Parşömen Yayınları. Dursun, Ç. (Der). (2004). Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Yayınları. Dursun, Ç. (2001). TV Haberlerinden İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Doğu Batı Dergisi (2005). Söylem Üstüne Söylem. Yıl: 3, Sayı 9. Eagleton, T. (2011). İdeoloji, (Çev. Özcan, M.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İnce, H. O. (Ed). (2010). Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar: Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Ankara: Doğu Batı Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McNair, B. (1998). The Sociology of Journalism, New York: Arnold. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi. Şahan, C. (Der). (2014). İdeoloji Üzerine: Eleştirel İdeoloji Analizleri, İstanbul: Pales Yayınları. Thompson, J. B. (2008). Medya ve Modernite, İstanbul: Kırmızı Yayınları. Wayne, M. (2006). Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kelimeler, Çağdaş Eğilimler. (Çev. Cezar, B.), İstanbul: Yordam Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, ideoloji, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramlar incelenmekte ve medyada gerçekliğin inşası kuramsal tartışmalar ve haber analizleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eleştirel medya çalışmalarına genel bir bakış Gerçek-Gerçeklik.pptx
2 Medya, ideoloji ve gerçeklik ilişkisine dair genel çerçeve Gerçek-Gerçeklik.pptx
3 İdeolojinin yanlış bilinç ve yanılsama yaratan süreçler olarak kavrandığı klasik yaklaşım: Toplumsal pratik ve ideoloji ilişkisi Gerçek-Gerçeklik.pptx
4 Haber çözümlemeleri Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
5 İdeolojiyi kapitalist sistemin çatışmalı güçlerini bir arada tutan egemen ideoloji olarak ele alan klasik sonrası yaklaşım: Gramsci ve hegemonya kuramı Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
6 Althusser: İdeolojinin yapısal çözümlemesi ve ideoloji-özne ilişkisi Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
7 Haber çözümlemeleri Temsil.pptx
8 İdeoloji ve anlam üzerindeki mücadele: Medyada anlam üretimi, medya metinlerinin kodlanması ve kodaçımı Temsil.pptx
9 Haber çözümlemeleri Temsil.pptx
10 Fenomenolojik yaklaşım ve medyada gerçekliğin inşası Temsil İşlevleri.pptx
11 Fenomenolojik yaklaşım ve medyada gerçekliğin inşası Temsil İşlevleri.pptx
12 Haber çözümlemeleri Temsil ve Medya.pptx
13 Dil, söylem ve ideoloji: Toplumsalın söylemselliği ve anlamın kuruluşu Temsil ve Medya.pptx
14 Haber çözümlemeleri Temsil ve Medya.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464118 Farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında ideoloji, gerçeklik, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramları tanımlar.
2 1464119 Belirtilen kavramlarla medya arasındaki ilişkileri tartışır.
3 1464120 Medya ürünlerinin ideolojik işleyişini biçim ve içerik düzeylerinde analiz eder.
4 1464121 Medyada gerçekliğin nasıl inşa edildiğini eleştirel bir bakış açısıyla çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 3 2 1 5 2 1 3 1 2
2 5 2 3 3 2 1 5 2 1 3 1 2
3 5 2 3 3 2 1 5 2 1 3 1 2
4 5 2 3 3 2 1 5 2 1 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek