Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT106 İletişim ve Medya Tarihi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İletişim ve medya tarihi dersinde öğrencilerin hem tarihsel süreçteki geliştirilen haberleşme sistemlerini öğrenmeleri hem de medya ve iletişim teknolojileri bağlamındaki çağdaş gelişmeleri ve bunların günümüzdeki yansımalarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkmaz Alemdar: Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri David Crowley-Paul Heyer: İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür - Toplum Peter Burge-Asa Briggs. Medyanın Toplumsal Tarihi Massimo Baldini: İletişim Tarihi. Çev: Gül Batuş, İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Marshall T. Poe. İletişim Tarihi. Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. Çev: Umut Yener Kaya. İstanbul: Islık Yayınları. Orhan Koloğlu. Türkiye'de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları. Türkiye Bilimler Akademisi. Ulusal Açık Ders Malzemeleri. İletişim ve Teknoloji. Levend Kılıç. Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Dost Kitabevi: Ankara. Nazife Güngör. Cumhuriyet Döneminde İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- İlk uygarlıkların iletişim araçları - Ahamenid haberleşme sistemi - Roma ve Bizans haberleşme sistemi - Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme - Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri - 15. yüzyıla kadar Avrupa'daki genel durum - 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı, Sanayi Devrimi ve toplumsal etkileri - Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi - Çağdaş gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri - Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri - Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri - Yeni İletişim Teknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim tarihi alanı üzerine genel bir giriş İletişim ve Medya Tarihi. 1. Hafta.docx
2 Yazıya giden yolun hikâyesi; Alfabenin doğuşu İletişim ve Medya Tarihi. 2. Hafta.docx
3 İlk uygarlıkların iletişim araçları; İletişim ve haberleşme sistemlerine ilişkin ilk örnekler: Ahamenid haberleşme sistemi İletişim ve Medya Tarihi. 3. Hafta.docx
4 Roma ve Bizans haberleşme sistemleri; Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşmenin genel durumu; Ahamenid communication system; Roman and Byzantine communication system; Communications in Europe after the Roman Empire İletişim ve Medya Tarihi. 4. Hafta.docx
5 Doğu'da haberleşme sistemlerinin örgütlenmesi ve sürekliliği; Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri İletişim ve Medya Tarihi. 5. Hafta.docx
6 Haberleşme'de Moğol ve Memluk Uygulaması; Selçuklular Deneyimi; Osmanlı Haberleşme Sistemine Giriş İletişim ve Medya Tarihi. 6. Hafta.docx
7 Osmanlı'da Resmi ve Özel Haberleşme İletişim ve Medya Tarihi. 7. Hafta.docx
8 Haberleşmede Çağdaş Gelişmenin Kaynakları; Haberin Yayılması Olgusu; El Yazması Haber Geleneği; Matbaanın Gelişimi ve Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Gazetenin Doğuşu ve Buluşlar Çağı; Optik Telgraftan Elektrikli Telgrafa İletişim ve Medya Tarihi. 10. Hafta.docx
11 Telefonun icadı, Kitle İletişim Araçlarına Evrilen Süreç: Telsiz Telgraftan Radyoya; Fotoğraf ve Sinemanın İlk Adımları İletişim ve Medya Tarihi. 11. Hafta.docx
12 Hareketli Görüntü ve Görselliğin Zirvesi Olarak Televizyon; Çağdaş Haberleşmenin Osmanlı'ya Etkileri İletişim ve Medya Tarihi. 12. Hafta.docx
13 Türkiye Cumhuriyeti'nde Haberleşmenin Dünü ve Bugünü İletişim ve Medya Tarihi. 13. Hafta.docx
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296138 İlk uygarlıkların iletişim araçları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1296139 İletişim tarihinde geliştirilen haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1296140 İletişim alanındaki çağdaş gelişmeleri ana hatlarıyla tanımlar.
4 1296141 Türkiye'deki iletişim tarihinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1296142 İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin toplumsal ve kültürel yansımalarını analiz eder.
6 1296143 İletişim tarihinde yaşanan gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3 3
4 3
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek