Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Atilla Yüksel, Dr. Akan Yanık, Dr. Reyhan A. Ayazlar, Bilimsel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, ISBN: 9789750233913 Karasar Niyazi, Scientific Research Method (Bilimsel Araştırma Yöntemi), Nobel Yayın Dağıtım; Ankara, 2010. ISBN: 978-975-591-046-8 Büyüköztürk Şener ve Diğerleri., Scientific Research Methods (Bilimsel Araştırma Yöntemleri), Pegem Akademi Yayıncılık; Ankara, 2010. ISBN: 978-9944-919-28-9 Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev.: G. A. Altay). TÜBİTAK, Ankara. Büken NÖ. Büken E.: “Uluslararası Araştırmalar, Araştırma Etiğinde Temel İkilemler ve Etik Kurullar” (International Researches, Fundamental Dilemmas in Research Ethics and Ethics Committees), Sendrom, Volume 20, Number 7,8: 37–47, July- August 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Araştırma Etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
4 Quiz 4 5 20
5 Derse Katılım 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar, ilkeler ve yaklaşımlar
2 Bilimsel araştırma türleri, Bilimsel araştırma süreç ve teknikleri
3 Araştırma probleminin belirlenmesi, Araştırmada amaç ve önem
4 Araştırmada varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar
5 Araştırmada kullanılacak yöntemin belirlenmesi (evren, örneklem, yöntem)
6 Veri toplama yöntemleri
7 Verilerin çözümlenmesi, analiz, yorumu Bulgular ve öneriler
8 Araştırma projesinde özet, kaynakça yazma, Araştırma Raporu hazırlama uygulaması
9 Ara Sınav
10 Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları, yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri, Bili ve bilim etiği, bilimsel araştırma çeşitleri, Yayın etiği ihlalleri, yazarlık hakkı sorunları
11 Araştırma etik kurulları, Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması, Yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri
12 Bilimsel Araştırma ve Metin Aktarmaları Nasıl Yapılır?, Metin içi ve Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi
13 Metin oluşturmada Bilgisayar Kullanımı ve internet Kaynaklarından Yaralanma.
14 Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı ve Bilimsel Metinde Dil Kullanımı, Bilimsel Metinde Tablo Şekil ve Grafikler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240690 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme
2 1240691 Araştırma önerisi yazabilme
3 1240692 Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme
4 1240693 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme
5 1240694 Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69070 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 69071 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 69074 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 69087 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
5 69088 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
6 69073 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
7 69072 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
8 69086 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek