Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ceza Hukuku alanında temel kavram ve bilgileri öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yazılı ve görsel medyadan dersle ilgili haberler ve olaylar takip edilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TUNÇER, Polat, Ceza Hukukuna Giriş. Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yay., 2017. Beccerai , Cesare,Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çev. Sami Selçuk, 5. Baskı, Ankara, İmge Yay., 2015. Toroslu, Nevzat ve Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 21. Baskı, Ankara, Savaş Yay., 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Temel İlkeler ve Tanımlar: Ceza hukukunun tanımı, amacı, türleri kısımları, Ceza hukukunda sistem, Ceza hukukunda yorum, 2- Ceza hukukunun temel ilkeleri: Hukuk devleti ilkesi, Kanunilik ilkesi, Orantılılık ilkesi, İnsanilik ilkesi, Eşitlik İlkesi, Kusur ilkesi, Cezanın şahsiliği ilkesi, Şüpheden sanık yararlanır ilkesi, 3- Haksızlık oluşturan diğer fiiller ve suçlar 4- Ceza Kanunun uygulanması: Zaman, yer ve kişi bakımından uygulanması 5- Suçluların geri verilmesi: Yabancıların geri verilmesi, geri verme koşulları, yasal düzenlemeler, 6- Kamu Görevlileri ve Ceza Hukuku 7- Suç Genel Teorisi: Suçun yapısı, unsurları, suç ve haksız fiil, suç ve idari yaptırım gerektiren eylemler, Kusurluluk, Suçun özel görünüş biçimleri, 8- Yaptırım: Türleri, Cezalar:Cezanın amacı, özellikleri ve türleri, 9- Güvenlik tedbirleri, 10- Davayı ve Cezayı Düşüren Sebepler, 11- Kabahatlerde Zaman Aşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza hukukunun tanımı, amacı ve kısımları Ders kitabı ve konuları
2 Ceza hukukunda sistem ve yorum
3 Ceza hukukunun temel ilkeleri - Hukuk devleti ilkesi - Kanunilik ilkesi
4 Ceza hukukun temel ilkeleri: - Orantılılık ilkesi, - İnsanilik ilkesi, - Eşitlik ilkesi, - Kusur ilkesi, - Cezanın şahsiliği ilkesi, - Şüpheden sanık yararlanır ilkesi,
5 Haksızlık oluşturan diğer fiiller ve suçlar: - Haksız fiiller ve suçlar, - İdari yaptırım gerektiren filler ve suçlar,
6 Ceza Kanunun uygulanması: - Zaman bakımından, - Yer bakımından, - Kişi bakımından
7 Suçluların geri verilmesi, Geri verme koşulları, Yasal düzenlemeler,
8 Kamu görevlileri ve ceza hukuku
9 Suçun genel teorisi: - Suçun yapısı, - Suçun unsurları, - Hukuka aykırılık unsuru,
10 Suçun unsurları: - Hukuka uygunluk nedenleri, - Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması, - Suçun unsurları dışında kalan hususlar,
11 Suç ve haksız fiil, Suç ve idari yaptırım gerektiren eylemler
12 Kusurluluk: - Kusur yeteneği kavramı, - Kusurluluğu etkileyen haller, - Kusurluluğu kaldıran nedenler, - Kusurluluğu etkileyen nedenler,
13 Suçun özel görünüş biçimleri: - Teşebbüs, - İşlenemez suç, - Sözde suç, - Gönüllü vazgeçme, - Etkin pişmanlık, - İştirak, - Tahrikçi ajan, - Nitelikli hallerin şeriklere etkisi, - Suçların birleşmesi,
14 Yaptırım: - Genel olarak, - Yaptırım türleri, - Cezalar - Güvenli tedbirleri, - Davayı ve cezayı düşüren sebepler, - Kabahatlerde zaman aşımı.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499903 Ceza Hukuku temel kavramlarını anlayıp yorumlayabilir,
2 1499904 Ceza Hukukunun temel ilkelerin sayabilir ve anlatabilir,
3 1499905 Ceza Kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulanması farklılıklarını açıklayabilir
4 1499906 Suçun yapısı ve unsurlarını sayabilir
5 1499907 Suç, kusur, haksız fiil ve yaptırım kavramlarını açıklayabilir anlatabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78522 Farklı alandaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 78513 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 78514 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
4 78515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
5 78516 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78517 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78518 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78519 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 78520 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetme yeteneğine sahip olur.
10 78521 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, sonuçları dikkate alarak değerlendirir.