Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT104 Medya Ekonomisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medyanın ekonomik özelliklerini, medya sektörünün piyasa yapısını, medya sektöründeki üretim ve dağıtım ilişkilerini ve sosyoekonomik değişimlerin medya sektörü üzerindeki etkilerini çözümlemelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigâr Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baytar, O. (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Kaya, A. R. ( 2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet, Ankara: İmge Kitabevi. Bulut, S. (Der) (2009). Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi: Ekonomi Politik Yaklaşımlar, Ankara: Ütopya Yayınevi. Doğangün Yasa, B. (2017). İktisat Düşüncesinde Devlet Müdahaleciliği Kuramının Evrimi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 281-298. Doğu Batı Dergisi (2011). Karl Marx. Yıl: 14 Sayı 55. Güngör, K. İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler. Afyon Kocatepe Üniversitetesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 1-41. İçke, M. A. , Engin, C., ve Kızılkaya, E. (2012). Refah Devletinden Rekabet Devletine Dönüşüm Tartışmaları. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 46: 1-24. İrvan, S. (Der). (1997). Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Alp Yayınları. Kejanlıoğlu, D. B. (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü, Ankara: İmge Kitabevi. Kıyan, Z. (2015). Dijital Kapitalizmin İletişim Alanındaki İzleri: Üretim, Dolaşım, Emek ve Tüketim Süreçleri. Toplum ve Bilim Dergisi, 135: 27-56. Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci: Türkiye’de Basın Çalışanlarının Sorunları ve Bir Model Önerisi, Ankara: İmge Kitabevi. Mattelart, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul: İletişim Yayınları. Terranova, T. (2015). Bedava Emek ve Dijital Ekonomide Kültür Üretimi (Çev. E. Bulut ve A. Ateş). Folklor ve Edebiyat Dergisi, 21(83): 343-363.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; ekonomik düşünce okulları, kapitalizmin tarihsel gelişimi, medya ekonomisine ilişkin temel kavramlar, medya sektörünün özellikleri ve piyasa yapısı, medya sahipliği, tekelleşme, küreselleşmenin ve dijital kapitalizmin medya sektörü üzerindeki etkileri gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
23 Proje Sunma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Merkantalizm ve Fizyokrasi
2 Klasik ekonomi politik yaklaşım ve neoklasik ekonomi
3 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Sanayi Devrimi ile 1929 Dünya Ekonomik Krizi arasında gerçekleşen ekonomik, politik ve toplumsal gelişmeler
4 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: 1929 Dünya Ekonomik Krizi
5 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Keynesyen ekonomi ve refah devleti
6 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Neoliberalizm ve küreselleşme
7 Marksist ekonomi politik yaklaşım ve temel kavramlar
8 Medya ekonomisine giriş: Tanımı, başrol oyuncuları, özellikleri
9 Medya sektörünün piyasa yapısı: Tekelleşme ve oligopolleşme
10 Türkiye'de medyada tekelleşme: 1980 öncesi
11 Küreselleşme ve neoliberalizmin Türkiye'ye etkisi ve medyada tekelleşme: 1980-1990
12 Küreselleşme ve neoliberalizmin Türkiye'ye etkisi ve medyada tekelleşme: 1990'lardan günümüze
13 Dijital kapitalizm bağlamında medya sektöründe üretim, dağıtım, emek ve tüketim süreçlerindeki dönüşümler
14 Dijital kapitalizm bağlamında medya sektöründe üretim, dağıtım, emek ve tüketim süreçlerindeki dönüşümler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298937 Ekonomik düşünce okullarının savlarını temel düzeyde açıklar.
2 1298938 Kapitalizmin gelişimini tarihsel ve akademik bir bakış açısıyla değerlendirir.
3 1298939 Küreselleşme, neoliberalizm, refah devleti, üretim, bölüşüm, tüketim, emek, sermaye, artı değer, yabancılaşma, tekelleşme, oligopolleşme, dijital kapitalizm, dijital emek gibi temel kavramları tanımlar.
4 1235033 Medya sektöründeki üretim, dağıtım, tüketim ve emek süreçlerini analiz eder.
5 1235034 Medya sektörünün piyasa yapısını açıklar.
6 1235035 Türkiye'deki medya sektöründe gözlemlenen tekelleşme sürecini tarihsel bir perspektifle anlatır.
7 1235083 Medya sahipliği ve sermaye ilişkilerini küreselleşme bağlamında çözümler.
8 1235084 Medyayı ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanın bir parçası olarak değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 3 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek