Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT104 Medya Ekonomisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medyanın ekonomik özelliklerini, medya sektörünün piyasa yapısını, medya sektöründeki üretim ve dağıtım ilişkilerini ve sosyoekonomik değişimlerin medya sektörü üzerindeki etkilerini çözümlemelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstri: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınevi. Balkan, N ve Savran, S. (Ed.) (2004). Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye’de Ekonomi, Toplum, Cinsiyet. İstanbul: Metis Yayınları. Baytar, O. (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Bulut, S. (Der) (2009). Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi: Ekonomi Politik Yaklaşımlar, Ankara: Ütopya Yayınevi. Dağtaş, E. (Ed). (2013). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Doğangün Yasa, B. (2017). İktisat Düşüncesinde Devlet Müdahaleciliği Kuramının Evrimi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 281-298. Doğu Batı Dergisi (2011). Karl Marx. Yıl: 14 Sayı 55. Erdem, B. N. (2017). Medyadaki Mülkiyet İlişkilerinin Yereldeki Dönüşümü: Haber Medya Grubu Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 337-362. Erdem, B. N. (2011). Soğuk Savaş Düzeninde Milliyet Gazetesi ve Abdi İpekçi’nin Gazetecilik Anlayışının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Görgülü, G. (1991). Basında Ekonomik Bağımlılık ve Tekelleşme: 1970’lerden 1990’lara. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.  Günay, E., Türkmen, S. ve Özbek, S. (2018). İktisadi Düşünce Üzerinde Doğa Bilimlerinin Etkisi, Klasik Fiziğin İktisadi Alana İlk Uyarlaması: Fizyokrasi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1): 41-65 Güngör, K. İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler. Afyon Kocatepe Üniversitetesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 1-41. İçke, M. A. , Engin, C., ve Kızılkaya, E. (2012). Refah Devletinden Rekabet Devletine Dönüşüm Tartışmaları. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 46: 1-24. İrvan, S. (Der). (1997). Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Alp Yayınları. Kaya, A. R. ( 2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet, Ankara: İmge Kitabevi. Kejanlıoğlu, D. B. (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü, Ankara: İmge Kitabevi. Kıyan, Z. (2015). Dijital Kapitalizmin İletişim Alanındaki İzleri: Üretim, Dolaşım, Emek ve Tüketim Süreçleri. Toplum ve Bilim Dergisi, 135: 27-56. Kurtbağ, Ö. (2007). Eleştirel Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Çerçevesinde Amerikan Dış Politikasının Analizi: Hegemonya Söylemi ve Amerikan Muhafazakâr Sağı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara. Kuyucu, M. (2012). Türkiye’de Medya Ekonomisi. İstanbul: Esen Kitap. Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci: Türkiye’de Basın Çalışanlarının Sorunları ve Bir Model Önerisi, Ankara: İmge Kitabevi. Mattelart, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul: İletişim Yayınları. Ülgen, G. (2000). Merkantilizm’den Liberalizm’e Geçiş ve Piyasa Ekonomisi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, (40), 85-99. Üşür, İ. (2003). Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları, Praksis Dergisi, 10, 211-238. Terranova, T. (2015). Bedava Emek ve Dijital Ekonomide Kültür Üretimi (Çev. E. Bulut ve A. Ateş). Folklor ve Edebiyat Dergisi, 21(83): 343-363.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders; ekonomik düşünce okulları, kapitalizmin tarihsel gelişimi, medya ekonomisine ilişkin temel kavramlar, medya sektörünün özellikleri ve piyasa yapısı, medya sahipliği, tekelleşme, küreselleşmenin ve dijital kapitalizmin medya sektörü üzerindeki etkileri gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
23 Proje Sunma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Merkantalizm ve Fizyokrasi Hafta_1.pptx
2 Klasik ekonomi politik yaklaşım ve neoklasik ekonomi Hafta_2.pptx
3 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Sanayi Devrimi ile 1929 Dünya Ekonomik Krizi arasında gerçekleşen ekonomik, politik ve toplumsal gelişmeler Hafta_3.pptx
4 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: 1929 Dünya Ekonomik Krizi Hafta_4.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=9J-O-UzIUuI
5 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Keynesyen ekonomi ve refah devleti Hafta_5.pptx
6 Kapitalizmin tarihsel bir çerçevesi: Neoliberalizm ve küreselleşme Hafta_6.pptx
7 Marksist ekonomi politik yaklaşım ve temel kavramlar
8 Medya ekonomisine giriş: Tanımı, başrol oyuncuları, özellikleri Hafta_8.pptx
9 Medya sektörünün piyasa yapısı: Tekelleşme ve oligopolleşme Hafta_9.pptx
10 Türkiye'de medyada tekelleşme: 1980 öncesi Hafta_10.pptx
11 Küreselleşme ve neoliberalizmin Türkiye'ye etkisi ve medyada tekelleşme: 1980-1990 Hafta_11.pptx
12 Küreselleşme ve neoliberalizmin Türkiye'ye etkisi ve medyada tekelleşme: 1990'lardan günümüze
13 Dijital kapitalizm bağlamında medya sektöründe üretim, dağıtım, emek ve tüketim süreçlerindeki dönüşümler
14 Dijital kapitalizm bağlamında medya sektöründe üretim, dağıtım, emek ve tüketim süreçlerindeki dönüşümler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516095 Ekonomik düşünce okullarının savlarını temel düzeyde açıklar.
2 1516096 Kapitalizmin gelişimini tarihsel ve akademik bir bakış açısıyla değerlendirir.
3 1516097 Küreselleşme, neoliberalizm, refah devleti, üretim, bölüşüm, tüketim, emek, sermaye, artı değer, yabancılaşma, tekelleşme, oligopolleşme, dijital kapitalizm, dijital emek gibi temel kavramları tanımlar.
4 1459484 Medya sektöründeki üretim, dağıtım, tüketim ve emek süreçlerini analiz eder.
5 1459485 Medya sektörünün piyasa yapısını açıklar.
6 1459486 Türkiye'deki medya sektöründe gözlemlenen tekelleşme sürecini tarihsel bir perspektifle anlatır.
7 1459534 Medya sahipliği ve sermaye ilişkilerini küreselleşme bağlamında çözümler.
8 1459535 Medyayı ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanın bir parçası olarak değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 3 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek