Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER509 Alternatif Belediyecilik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, günümüzde belediyelerin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu sorunları çözmek için hem dünyada hem ulusal düzeyde süren arayışı izlemek, bu yöndeki iyi uygulama örneklerini görüş alanına çekmek ve yerelin yönetim sorunlarını çözecek alternatif politika önerilerinin hangi ilkelere dayanacağını tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin canlı derse aktif katılımı önemlidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayramoğlu, Sonay ve Nuray E. Keskin, “Analysis of Metropolitan City Administration Model in the Context of Scale and Service: Turkey”, Political Economy, Activism and Alternative Economic Strategies, Fourth Annual Conference in Political Economy, Erasmus University of Rotterdam, 9-11 Temmuz 2013, Lahey-Hollanda. Bayramoğlu, Sonay ve Nuray E. Keskin, “Decentralisation Process In Turkey: A Case For Unstable Passionate”, Political Economy and the Outlook for Capitalism, Joint Conference AHE, IIPPE, FAPE, Sorbonne Universite Paris, 5-7 Temmuz 2012, Paris-Fransa. Sonay Bayramoğlu, Toplumcu Belediyecilik, Nota Bene Yayınları, Ankara 2015. Bayraktar, Ulaş ve Mehmet Penbecioğlu, “Başka Bir Kentsel Gelişme Tahayyülü Mümkündür! Özgün Bir Yerel Liderlik Tecrübesi Olarak 1977-1980 arası Ankara Belediyesi Ali Dinçer Dönemi”, Mülkiye Dergisi, Cilt 32, Sayı 261, 2008, s. 55-88. Tekeli, İlhan, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü 1923-1990, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009. Nuray Ertürk Keskin, Kadın ve Siyaset Ders Notu, OMÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Samsun 2014. Nuray E. Keskin, Rakamlarla Türkiye, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Ders Notları, Aralık 2014, Samsun. Avrupa Kentsel Şartı, Çev. Zerrin Yener ve Kumru Arapkirlioğlu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1996. Marion Gret ve Yves Sintomer, Porto Alegre: Farklı Bir Demokrasi Umudu, İthaki Yayınları, İstanbul, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alternatif belediyecilik arayışında Anadolu’nun zengin tarihi birikimiyle az çok yerleşmiş bulunan yerel yönetim geleneğini de unutmamak gerekiyor. Alternatif belediyeciliğin üzerinde yükseleceği temel ilkeler için yakın geçmişimize, Toplumcu Belediyecilik anlayışına bakabilir; kentsel düzenin kuruluşu, gündelik yaşamın sürdürülme biçimi için de yüzümüzü batıya, Avrupa kentlerinin işleyiş biçimine çevirebiliriz. Avrupa kentlerinin düzeni ve işleyiş biçimi alternatif belediyecilik arayışına önemli katkılar sağlayabilir. Öte yandan günümüzde pek çok sivil toplum örgütü yerel düzeyde kamu hizmetlerinin sunulmasına ilişkin alternatif programlar tasarlamaktadır. Bu programların kimi ülkelerde uygulamaya geçtiği görülmektedir. Derste söz konusu güncel gelişmeler de görüş alanına çekilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 75 1
5 Derse Katılım 13 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 24 24
5 Derse Katılım 13 1 13
10 Tartışma 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alternatif Belediyecilik Nedir? Dersin Amacı Alternatif Belediyecilik İlkeleri
2 Türkiye'de Belediyeler
3 Belediyeleri Kuşatan Toplumsal Sorunlar
4 Neo-liberal Yerelleşme ve Belediyecilik
5 Yerel Hizmetlerin Görülme Biçimi
6 Türkçe Alanyazında Toplumcu/Alternatif Belediyecilik
7 Türkiye'de Alternatif Belediyeciliğin Tarihsel İzleri
8 Kent Yönetimleri ve Kadın
9 Cittaslow - Sakin Şehir Uygulamaları
10 Türkiye'nin İlk Cittaslow Belediyesi: Seferihisar
11 Ülke Örnekleri: Fransa ve İngiltere Avrupa Kentsel Şartı
12 Ülke Örnekleri: Almanya ve ABD Gelişmiş Kasaba: Yukarı Allgau
13 Katılımcı Belediyecilik: Porto Alegre
14 Yeni Şehircilik Kentsel Dönüşümün Temel İlkeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218423 Kentsel yerleşmelerin sorunlarını tespit eder.
2 1218436 Kentsel yerleşmelerin sorunlarını çözecek öneriler geliştirir.
3 1218466 Farklı ülkelerin iyi belediyecilik uygulamalarını tanır.
4 1218492 İnsanı ve doğayı koruyarak kamu hizmetlerini geliştirmeyi hedefler.
5 1218499 İnsan ihtiyaçlarına odaklı yeni bir kent yaratma bilinci yeşertir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68845 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68846 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68847 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68848 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68849 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68850 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68853 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68856 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68857 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68851 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68854 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68852 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68855 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.