Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER510 Kadın ve Siyaset 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ders, siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak ve kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Ödevler, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır. Değerlendirme devam, dönem içi hazırlık ve tartışmalara katılım, dönem sonu ödevi sunuşu ve dönem sonu ödevi raporu temelinde yapılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ABADAN, Nermin (der.), Türk Toplumunda Kadın, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul, 1982. AKAL, Cemal Bali, Siyasal İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, İstanbul, 1994. ARAT, Necla (Haz.), Kadınlar ve Siyasal Yaşam: Eşit Hak Eşit Katılım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları:4, İstanbul, 1996. ARAT, Necla (Haz.), Her Yönüyle Türkiye’de Kadın Olgusu, Say Yayınları, İstanbul, 1995. ARAT, Yeşim, Patriyarkal Paradoks: Türkiye’de Kadın Politikacılar, (Çev. Fatmagül Berktay), http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/kadin/article/view/12362/11594 ARAT, Yeşim, Rethinking Islam and Liberal Democracy Islamist Women in Turkish Politics, State University of New York Press, Albany (USA), 2005. ATILGAN, Gökhan, Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı, Yordam Kitap, 2. Basım, 2009. AYATA, Ayşe Güneş, “Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, (Haz: Şirin Tekeli), İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. AYDEMİR, Dilek ve Elvan, Türk Siyasetinde Kadın - Çok Oluyoruz!, Uşak Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi, Ankara, 2011. BALAY, Berrin, “Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili ve Seçmen Kadınların Siyasete Bakışı”, Dördüncü Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, (Kadın Sorunlarının Çözümüne Doğru Yöntem Strateji ve Politikalar), Ege Kadın Araştırmaları Derneği Yayını, İzmir, 1998. BALLINGTON, Julie (ed.), Empowering Women for Stronger Political Parties. A Good Practices Guide to Promote Women's Political Participation, UNDP New York, New York, 2011. BARI, Farzana, Women's Political Participation: Issues and Challenges, UN Division for the Advancement of Women,Vienna, 2005. BAUER, Gretchen ve Manon Tremblay, eds., Women in Executive Power: A Global Overview, Routledge New York, 2011. BENDASON, Ney, Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990. BERKTAY, Ayşe, Yetmişbeş Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, İstanbul, 1998. BERKTAY, Fatmagül, Politikanın Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. BOURAOUVI, Soukaina, “Gelenek, Kanunlar ve Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı”, Akdenizli Kadınlar ve Demokrasi Konferansı Özel Sayı, İ.Ü. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, İstanbul, 1999. CAPORAL, Bernard, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919-1970), (Çev.Ercan Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 233, İstanbul, 1982. CERİT Mazlum, Semra, Kadınlarla ve Kadınlar İçin Yerel Yönetim, KA-DER Yayınları, İstanbul, 2008. Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu, KA-DER, Yalçın Matbaacılık, Ankara, 2006. Council of Europe, Compilation of Council of Europe agreed texts concerning women's rights and equality between women and men (1995-1999), Council of Europe, Strasbourg, 1999. ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul , 1994. ÇİTÇİ, Oya, Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:200, Sevinç Matbaası,Ankara, 1982. ÇİTÇİ, Oya (der.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE Yayını, Ankara,1998. DAVER, Bülent, Kadınların Siyasal Hakları, AÜ SBF Dergisi, Sayı 23, 1970, s. 121-130. DİNÇ, Mehmet, Bugünün Türkiyesinde Kadınların Siyasal Katılım ve Katılımı Arttırmaya Yönelik Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2002. EDİZ, Zerrin, Kadınların Tarihine Giriş-Hititlerden Günümüze, Adım Yay., İstanbul, 1995. ERZEN Ünal, Meltem, Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler, Derin Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi, İstanbul, 2011. Eşit Temsil İçin Cinsiyet Kotası: Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye, KA-DER, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2005. European Network "Women in Decision-making", Panorama: Strategies to Promote Women's Participation in Political Decision-Making / Panorama : Stratégies visant à promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision politique, Commission des communautés européennes, Bruxelles, 1994. Kadın Siyasetçinin El Kitabı, KA-DER, İstanbul, 2002. Kadın Sorunlarına Çözüm Arayışı Kurultayı, KA-DER, Acar Matbaacılık, İstanbul,2004. Kadınlar Olmadan Asla, (Haz. Zeynep Göğüş), Sabah Yayınları, İstanbul, 1998. KANDIYOTI, Deniz, Cariyeler Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümleri, Metis Yayınları, İstanbul 1997. KAR, Selma, Politikanın Dikenli Yollarının Yalnız Kadınları, İkinci Adam Yayınları Deneme Dizisi, İstanbul, 2012. KENDİRCİ, Sema ve Yıldız Tokman, Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak, Yalçın Matbaacılık, Ankara, 2006. Kota El Kitabı, KA-DER, Yalçın Matbaacılık, Ankara,2007. Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek Politikaları, KSSGM Yayınları, Ankara, 1997. ÖZKAYA, Günseli, Zirvedeki Siyaset ve Yamaçtaki Kadınlar, Ümit Yayıncılık, İstanbul 2006. ÖZKAYA, Günseli, Siyasetin Savurduğu Kadınlar, Beyaz Yayın, İstanbul, 2011. PHILIPS, Anne, Demokrasinin Cinsiyeti, (Çev. Alev Türker), Metis Kadın Araştırmaları, Metis Yayınları, 1995. SANCAR Üşür, Din Siyaset ve Kadın (İran Devrimi), Alan Yayınları, İstanbul, 1991. STOKES, Wendy, Women in Contemporary Politics, Polity, Oxford, 2005. TALASLI, Gülay, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1996. TEKELİ, Şirin ve Meryem Koray, Devlet, Kadın, Siyaset, Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1991. TEKELİ, Şirin, Kadınlar ve Siyasal, Toplumsal Hayat, Birikim Yay, İstanbul 1982. ÜŞÜR, Serpil, Din, Siyaset, Kadın: İran Devrimi, Alan Yayıncılık 1991. TOPRAK, Zafer, “Türkiye’de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası’ndan Arsıulusal Kadınlar Birliği Kongresine (1923-1935)’’, İ.Ü. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:2,Yıl:1994. TÜSİAD-KAGİDER, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, Graphis Matbaa, İstanbul, 2008. YARAMAN, Ayşegül, Bir Demokrasi Tartışması-Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili (1935-1999), Bağlam Yay., İstanbul, 1999. Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın Politika Dokümanı, KSSGM Yayınları, Ankara, 2008. YUVAL-DAVİS, Nira, Cinsiyet ve Millet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. WEDEL, Heidi, Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadının Siyasal Katılımı, (Çev.Can Kurultay), Metis Yayınları, İstanbul, 2001. 1995 Pekin’de Gerçekleşen IV. Dünya Kadın Konferansı Sonuçlarının Uygulanmasına İlişkin Ulusal Eylem Planı, KSSGM Yayınları, Ankara, 1998. http://www.kadineserleri.org/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihsel olarak yönetim ve siyaset kavramları Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar Modern çağda kadın ve siyaset Kapitalist toplumda yurttaşlık, eşitlik, siyasal hak, demokrasi, katılım kavramları Türkiye’de siyaset ve yönetim Yerel yönetimler ve yerel siyaset Kamusal karar mekanizmalarında kadın Türkiye’de kadına yönelik politika ve yönetim Küresel dinamikler ve kadın Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 75 1
5 Derse Katılım 13 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 24 24
5 Derse Katılım 13 1 13
20 Rapor Hazırlama 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders ilişkin genel çerçevenin sunulması.
2 Tarihsel olarak yönetim ve siyaset kavramları
3 Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar
4 Modern çağda kadın ve siyaset
5 Kapitalist toplumda yurttaşlık, eşitlik, siyasal hak, demokrasi, katılım kavramları
6 Türkiye’de siyaset ve yönetim
7 Yerel yönetimler ve yerel siyaset
8 Kamusal karar mekanizmalarında kadın: Meclislerde, kurul ve komisyonlarda kadın temsili.
9 Türkiye’de kadına yönelik politika ve yönetim: Politika aktörleri ve politika belgeleri
10 Küresel dinamikler ve kadın: Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası-bölgesel kuruluşların kadına yönelik politika önerileri.
11 Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme:
12 ÖDEV Sunumları
13 ÖDEV Sunumları
14 ÖDEV Sunumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53245 1444214 Kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazanır.
53246 1444225 Siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak için politika geliştirir.
53247 1444227 Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar ilişkisini kurar.
53248 1444232 Uluslararası örgütlerin kadına yönelik politikalarını tanır.
53249 1444235 Kadına yönelik kamu politika belgelerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76577 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76578 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76579 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76580 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76581 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76582 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76583 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76584 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76585 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76586 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76587 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76588 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76589 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.