Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB102 Kimya II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerde kimyanın temel kavram ve prensiplerine ilişkin sağlam bir temel oluşturmak, kimyanın günlük yaşantımızda önemli bir rol oynadığını örneklerle göstererek öğrencilere kimyayı sevdirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Üniversite Kimyası C.E. MORTIMER II. Cilt, Temel Kimya P. ATKINS, L. JONES Genel Kimya 2 İlkeler ve Modern Uygulamalar, Petrucci - Herring - Madura - Bissonnette, Çev. Prof. Dr. Tahsin Uyar , Prof. Dr. Serpil Aksoy, Doç. Dr. Recai İnam , PALME YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrokimya, kimyasal kinetik, Kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar-İyonik dengeler, zayıf elektrolitler, tamponlar, çözünürlük çarpımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nernst denklemi, derişim hücreleri, piller, kuru piller, civa pilleri, kurşun akümülatörler, katı-hal lityum pili, yakıt pilleri, korozyon, elektroliz, ergimiş sodyum klorürün elektrolizi, suyun elektrolizi, sulu sodyum klorürün elektrolizi. KMB 102 - 1.pptx
2 Kimyasal kinetik, reaksiyon hızı, hız yasası, reaktif konsantrasyonu ile zaman arasındaki ilişki, aktivasyon enerjisi ve hız sabitlerinin sıcaklığa bağlılığı, kimyasal kinetiğin çarpışma kuramı,
3 Arrhenius eşitliği, reaksiyon mekanizmaları, hız yasaları ve temel basamaklar, reaksiyon mekanizmaları için deneysel yöntemler, kataliz, heterojen kataliz, homojen kataliz, enzim katalizi.
4 Kimyasal denge, denge ve denge sabiti kavramı, denge sabiti ifadesinin yazılması, homojen denge, hetorojen denge, kademeli denge, denge sabiti ifadelerinin yazılımı ile ilgili kuralları, kimyasal kinetik ve denge sabiti arasındaki ilişki, reaksiyonun yönüne karar vermede denge sabitinin kullanılması,
5 denge derişiminin hesaplanması, dengeye etki eden faktörler, Le Chatelier Prensibi, derişim, hacim ve sıcaklığa bağlı değişimler, katalizör etkisi, denge yönüne etki eden faktörler.
6 Entropi, serbest enerji ve denge, termodinamiğin üç yasası, kendiliğinden oluşan olaylar ve entropi, termodinamiğin ikinci yasası, sistemdeki entropi değişimleri, çevredeki entropi değişimleri.
7 Termodinamiğin üçüncü yasası ve mutlak entropi, Gibbs serbest enerjisi, standart serbest enerji değişimleri, serbest enerji ve kimyasal denge.
8 Asitler ve bazlar, Brönsted asitleri ve bazlar, suyun asit-baz özellikleri, pH-asitlik ölçüsü, asitlerin ve bazların kuvveti, moleküler yapı ve asitlerin kuvveti Asit-baz reaksiyonları
9 kuvvetli asit-kuvvetli baz reaksiyonu, zayıf asit-kuvvetli baz reaksiyonu, kuvvetli asit-zayıf baz reaksiyonu, zayıf asit-zayıf baz reaksiyonu, oksitlerin ve hidroksitlerin asit-baz özellikleri, bazik amfoterik hidroksitler, Lewis asitleri ve bazları
10 Arasınav
11 Asit-baz dengesi, zayıf asitler ve asit iyonlaşma sabitleri, zayıf bazlar ve baz iyonlaşma sabitleri, asitlerin ve konjuge bazlarının iyonlaşması, diprotik ve poliprotik asitler
12 tuzların asit-baz özellikleri, nötral çözelti oluşturan tuzlar, bazik çözelti oluşturan tuzlar, asidik çözelti oluşturan tuzlar, hem katyonu hem de anyonu hidrolize olan tuzlar.
13 Çözünürlük dengesi, çözünürlük ve çözünürlük çarpımı, molar çözünürlük ve çözünebilirlik, çöktürme reaksiyonları, fraksiyonlu çöktürme ile iyonların ayrımı, ortak iyon etkisi ve çözünürlük
14 pH ve çözünürlük, kompleks iyon dengesi ve çözünürlük, çözünürlük çarpımı prensibinin nitel analize uygulanması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81299 1208948 Kimyanın elektrik enerjisi ve kimyasal enerji dönüşümleri ile ilgili elektrokimya alanında bilgi sahibi olma, redoks reaksiyonlarını yorumlayabilme, basit elektrolitik süreçlerle elektrolizin nicel yönünü tartışabilme.
81300 1208951 Kimyasal kinetik, reaksiyon hızı ve kimyasal denge kavramlarını tanımlayabilme.
81302 1209051 Değişik denge reaksiyonlarını, denge sabitinin anlamını ve hız sabitiyle ilişkisini bilme.
81303 1209096 Kimyasal reaksiyonları yönlendiren termodinamik yasaları bilme ve bir reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini tahmin edebilme.
81306 1209133 Asitler ve bazları tanımlayabilme, asit kuvveti ile moleküler yapı arasındaki ilişkiyi kurabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
81299 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81300 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81302 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81303 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81306 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek