Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sosyal algı, sosyal etki ve uyma, tutum ve tutum değişimi, iletişim ve propaganda, grup dinamiği, grup yapısı ve liderlik, sosyalleşme, kültür ve kişilik, kentsel ve çevresel psikoloji, saldırganlık, sevgi ve çekicilik gibi konular sosyal psikolojik analiz düzeyinde incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row. Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sosyal algı, sosyal etki ve uyma, tutum ve tutum değişimi, iletişim ve propaganda, grup dinamiği, grup yapısı ve liderlik, sosyalleşme, kültür ve kişilik, kentsel ve çevresel psikoloji, saldırganlık, sevgi ve çekicilik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Psikolojinin tanımı ve analiz düzeyi
2 Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimi
3 Türkiye’de Sosyal Psikolojinin gelişimi ve sosyal psikolojik araştırmaların gruplanması
4 Sosyal Psikoloji araştırmalarında yöntem ve teknikler
5 Sosyal algı
6 Sosyal etki ve uyma
7 Tutumlar
8 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
9 İletişim ve propaganda
10 Grup yapısı ve liderlik
11 Grup dinamiği
12 Sosyalleşme, kültür ve kişilik
13 Kentsel ve çevresel psikoloji
14 Sevgi ve çekicilik; saldırganlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252331 Sosyal psikolojinin ne olduğu ve sosyal psikolojik analiz düzeyi kavranılır
2 1252332 Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimi ve sosyal psikolojik araştırma grupları hakkında bilgi sahibi olunur
3 1252333 Sosyal psikoloji araştırmalarındaki yöntem ve teknikler öğrenilir
4 1252334 Sosyal algı, sosyal etki ve uyma, tutum ve tutum değişimi, iletişim ve propaganda konuları kavranır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek