Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Sosyal psikolojiyle ilgili öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilerek rapor halinde sunulur. Eğitim, sağlık, tüketim, reklam ve politika gibi konularla ilgili sosyal psikolojik değerlendirme örneklerine yer verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: Deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, M. A. (2012). Sosyal psikoloji. (çev. Okhan Gündüz). İstanbul: Kaknüs. Augoustinos, M., ve Reynolds, K. J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage. Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Bilgin, N. (2006). Sosyal psikolojiye giriş. Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US. Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. (çev. Ali Dönmez). İstanbul: İmge. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Hogg, M. A., Vaughan, G. M. (2006). Sosyal psikoloji. (çev. İbrahim Yıldız - Aydın Gelmez). Ankara: Ütopya. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Krech, D. ve Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal psikoloji. (çev. Erol Güngör). (2. Baskı). İstanbul: Ötüken. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology. (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and ıts applications. New York: Harper & Row. Schneider, D. J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji. (çev. Ali Dönmez). (2. Baskı). Ankara: İmge. Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuların incelenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. Sosyal psikolojinin temel konuları çerçevesinde öne çıkan konu ve araştırmalar daha ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Psikolojinin Gelişimi
2 Sosyal Psikoloji Kuramları
3 İzlenim oluşturma
4 Atıf kuramları
5 Zihinsel kestirme yöntemler
6 Grup yapısı ve dinamiği
7 Akademik Okumalar 7. Akademik Okumalar.docx
8 Ara sınav
9 Akademik Okumalar 9. Akademik Okumalar.docx
10 Makale Tartışması 10. Makale Tartışması.docx
11 Akademik Okumalar 11. Akademik Okumalar.docx
12 Makale Tartışması 12. Makale Tartışması.docx
13 Akademik Okumalar 13. Akademik Okumalar.docx
14 Makale Tartışması 14. Makale Tartışması.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476520 Sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları inceler ve değerlendirebilir
2 1476521 Sosyal Psikoloji ile ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirme yapabilir ve rapor halinde sunabilir
3 1476522 Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını güncel problemlerle ilişkilendirir
4 1476523 Sosyal Psikolojiye dair konuları etkili yöntemleri kullanarak araştırma ve değerlendirme yetisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 2 4 3 5 5 5
3 4 5
4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek