Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Sosyal psikolojiyle ilgili öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilerek rapor halinde sunulur. Eğitim, sağlık, tüketim, reklam ve politika gibi konularla ilgili sosyal psikolojik değerlendirme örneklerine yer verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row. Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuların incelenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. Sosyal psikolojinin temel konuları çerçevesinde öne çıkan konu ve araştırmalar daha ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilir. Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal biliş /sosyal algı
2 İzlenim oluşturma
3 Atıf kuramları
4 Zihinsel kestirme yöntemler
5 Grup yapısı ve dinamiği
6 Grup yapısı ve süreci
7 Liderlik
8 Kültür ve benlik; benlik ve kimlik
9 Sevgi ve çekicilik
10 Özgeci davranış
11 Kişilerarası ilişkiler ve çekim
12 Gruplararası ilişkiler
13 Sosyal karşılaştırma; sosyal temsiller
14 Saldırganlık ve şiddet
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254016 Sosyal psikolojiyle ilgili güncel konuları inceler ve değerlendirebilir
2 1254017 Sosyal Psikoloji ile ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirme yapabilir ve rapor halinde sunabilir
3 1254018 Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını güncel problemlerle ilişkilendirir
4 1254019 Sosyal Psikolojiye dair konuları etkili yöntemleri kullanarak araştırma ve değerlendirme yetisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 2 4 3 5 5 5
3 4 5
4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek