Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO101 Genel Kimya I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, atomun yapısını anlatmak, kimyasal bağ oluşumlarını açıklamak, molekül geometrisi ve kimyasal eşitlikler hakkında bilgi vermek,, Katılar, sıvılar ve gazların kimyasal özelliklerini açıklamak, Çözelti derişimlerinin hesaplanmasını ve çözeltilerin hazırlamasını incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [3] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002 [5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar,sıvılar ve katılar, çözeltiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 5 6 30
5 Derse Katılım 5 6 30
9 Problem Çözümü 5 5 25
11 Soru-Yanıt 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (Kimyayla ilgili temel kavramları )
2 Atomun Yapısı
3 Atomun Yapısı
4 Kimyasal Bağlar
5 Kimyasal Bağlar
6 Molekül Geometrisi
7 Molekül Geometrisi
8 Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar
9 Arasınav
10 Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar
11 Gazlar
12 Katılar
13 Sıvılar ve Çözeltiler
14 sıvılar ve Çözeltiler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254160 Kimyayla ilgili temel kavramları ve kavramların ilişkisini bilir.
2 1254161 Atom teorileri yardımıyla atomun yapısını açıklar. Atom altı taneciklerin adlarını ve özelliklerini bilir.
3 1254162 Kimyasal bağ çeşitlerini bilir ve bunlar arasındaki farkları açıklar.
4 1254163 Molekül geometrilerini hibritleşme, moleküler orbital teorisi ve değerlik tabakası elektron çifti itme teorilerini kullanarak belirler.
5 1254164 Kimyasal eşitlikleri, bu eşitliklerin denkleştirilmesini ve stokiyometrik hesaplamaları bilir.
6 1254175 Isı ve sıcaklık arasındaki farklığı, ölçme yöntemlerini ve ilişkilerini bilir.
7 1254176 Termokimyasal eşitliklerin yazım kurallarını bilir, Hess yasası ve Born-Haber çevrimini açıklar.
8 1254177 Gaz basıncını tanımlar, açık hava ve kapalı kaplarda basıncın nasıl ve hangi cihazlarla ölçüleceğini bilir.
9 1254178 Boyle yasası, Charles yasası, Amontons yasası, İdeal gaz yasası, Gay Lussac yasası, Avogadro İlkesi, Dalton kısmi basınçlar yasasını bilir.
10 1254179 Moleküler hızları, Maxweel-Boltzmann dağılımını, Graham’ın efüzyon yasasını ve gerçek gazlar için van der Waals eşitliğini bilir ve uygular.
11 1254180 Sıvıların buharlaşmasını, buhar basıncını, kaynama noktasını, buharlaşma ısısını, Clausius-Clapeyron eşitliğini, Trouton kuralını, donma noktasını ve faz diyagramlarını bilir ve uygular
12 1254181 Kristal sistemlerini, Kristallerin X-ışını difraksiyonunu (Bragg eşitliğini), metallerin kristal yapılarını, örgü enerjisini ve kusurlu yapıları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5