Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM208 Yapı Bilgisi II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, sistem seçimi aşamasında ve seçilen sistemin mekansal organizasyonla olan sıkı bağının zihinde canlandırılmasında, öğrenciye güçlü bir yetkinlik düzeyi sağlayarak, mimari tasarım sürecinde yapısal sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binan, M., “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, 1990. Binan, M., “Ahşap Kapılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1995. Binan, M., “Doğramalar, Ahşap Pencere”, Kipaş, 1985. İzgi, U., “Pencere”, Yay Yayıncılık, 1983. İzgi, U., Batum Aysel, B., “Kapılar”, Yem Yayın, 2003. Sarı, A., “Merdivenler, Düşey Sirkülasyon Araçları”, Yapı Endüstri Merkezi, 1998. Soygeniş, M., “Yapı 2-3-4”, Birsen Yayınevi, 2008. Türkçü, Ç., “Yapım”, Birsen Yayıncılık, 2000. Yücesoy, L., “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, mimari tasarım sürecinde, derste verilecek ödev ve araştırmalarla yapım sorunları ile başa çıkılması, farklı yapım sistemleri ve yapı bileşenlerine yönelik ilk bilgiler (merdivenler, rampalar, asansörler, çatı sistemleri), çatılar ve düşey dolaşım (sirkülasyon) elemanları, tanım, sınıflandırma, standart, yapım kuralları ve genel konuları içeren tartışmalar yer alır. Merdivenler, korkuluk ve merdiven ilişkileri, çatı yapım türleri, kaplama malzemeleri, farklı uygulamalar örneklere dayalı kuramsal sunuşlar ve pratik stüdyo çalışmaları aracılığıyla incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 11 10 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 12 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
54 Ev Ödevi 5 11 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş
2 Kapılar Kapılar.pdf
3 Pencereler Pencereler.pdf
4 Asma tavan sistemleri Asma Tavan Sistemleri.pdf
5 Rampalar Rampalar.pdf
6 Asansörler Asansörler.pdf
7 Merdivenler Merdivenler.pdf
8 Merdivenler Merdiven dengeleme.pdf
9 Ara Sınav: Dersle ilgili öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi
10 Çatılar, genel tanımlar Çatı Giriş.pdf
11 Çatıların Sınıflandırılması Çatı Sınıfları.pdf
12 Soğuk Çatılar Soğuk Çatılar.pdf
13 Sıcak Çatılar Sıcak Çatılar.pdf
14 Modern Çatılar Modern Çatılar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218684 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlamak.
2 1218702 Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır