Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Ders kapsamında gelişmişlik ve az gelişmişlik kavramlarının mekansal yansımalarının temel haklar arasında olan barınma ihtiyacının karşılandığı konut fonksiyonu üzerinde tartışılması, konut sunum biçimlerinin sürdürülebilirlik bağlamında yorumlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ; 2.Keleş, R. (2006). Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara; 3. Cypher M., J. ve Dietz, The Process of Economic Development, Routledge, New York 4. UN-HABITAT, (2012). Going Green: A Handbook of Sustainable Housing Practices. 5. Hudson, A. & Evans, T. (2005). Regeneration and Sustainability: The New Language of Planning, Urban design International, 10,s 87-94.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; gelişme ve kalkınma kavramları farklı endeks değerlerine ve değerlendirme kriterlerine göre incelenerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke farklılıkları ele alınmaktadır. Konut işlevinin bu değerlendirme kriterlerini ne kadar etkilediği ve gelişmekte olan ülkelerde konut sunum biçimlerinin nasıl şekillendiği tartışılmaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında küresel düzlemde konut alanlarının planlanmasına yönelik hedefler anlatılmakta ve değişen konut alanı ihtiyaçları irdelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin aktarımı ve genel bilgilendirme
2 Gelişme/kalkınma kavramı, tanımları, kriterler/endeksler (HDI, GDI, HPI vb.)
3 Konut Kavramı/Konut Hakkı/Konut Tipolojileri…
4 Konut alanları ve planlanması (tipolojiler-yoğunluklar vb.)
5 1923öncesi, 1923-1950 konut alanlarının gelişimi (Türkiye) +ödev konularının tartışılması
6 1950-1980 konut alanlarının gelişimi (Türkiye)
7 1980 sonrası konut alanlarının gelişimi (Türkiye) +ödev konularının tartışılması
8 2000 sonrası konut alanlarının gelişimi (Türkiye)
9 ARASINAV
10 Ödev Konusu Tartışma
11 Öğrencilerin final ödev sunumları
12 Öğrencilerin final ödev sunumları
13 Öğrencilerin final ödev sunumları
14 Öğrencilerin final ödev sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452543 Farklı gelişme endekslerinin ve kriterlerinin tanımlanması
2 1452548 Konut alanları planlamasında sürdürülebilirliğin farklı boyutlarının öğrenilmesi
3 1452563 Öğrencinin Türkiye'de konut sunum biçimlerini, ihtiyaç ve değişimlerini öğrenmesi
4 1491513 Öğrencinin konut alanları ve ulusal kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 3 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek