Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM323 Kültür ve Mimarlık 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toplumların sosyal olarak sürdürülebilirliğinde etken bir aktör olan kültür kavramını tartışmak, mimarlıkla bağlantılı olan kesitini aktarmak ve farklı coğrafyaların kültürel farklılıkları doğrultusunda mimarlıkla ilişkisini irdelemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür kavramının tanımı, özellikleri, çeşitleri, sınıflandırılması ve süreci incelenerek bu kavramların mimarlıkla olan ilişkisi kurulacaktır. Kültürün mimarlıkla, mimarlığın kültürle ve mimarın kültürle olan bağlantısı tartışılacaktır. İçinde bulunulan topluma ait kültürel ilişkileri tanımlayan inanç, değerler sistemi, sosyal yapı, yaşama biçimi, alışkanlıklar ve toplumsal ilişkilerin sosyal ve mekânsal örüntülere, konuta ve yerleşim ölçeğine olan yansımaları aktarılacaktır. Bu doğrultuda bir mimari ürünün tanımlanmasında kültürün ve kültür farklılaşmasının/değişmesinin mimarlığa etkileri anlatılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta: Tanışma ve Derse Giriş 2. Hafta: Kültür Nedir / Kültürün Sınıflandırılması/ Kültürün Çeşitleri 3. Hafta: Kültürün Özellikleri /Kültürel Süreçler ve Kültürel Değişimler 4. Hafta: Kültür - Mimarlık İlişkisi / Kültür - Mimar İlişkisi / Mimarinin Kültüre Etkisi 5. Hafta: Kültürün Fiziksel Boyutları 6. Hafta: Kültürün Sosyal Boyutları 7. Hafta: Kültür Konut İlişkisi 8. Hafta: Kültür Farklılıkları ve Değişimlerin Mimariye Yansıması 9. Hafta: Ara Değerlendirme 10. Hafta: Geleneksel Konut Alanlarının Nitelikleri ve Yaşanan Değişimler 11. Hafta: Günümüz Modernleşme Sürecinde Kültür - Konut İlişkisi 12. Hafta: Öğrenci Sunumları 13. Hafta: Öğrenci Sunumları 14. Hafta: Öğrenci Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513734 Kültür hakkında bilgi sahibi olma, Kültür-mimarlık ilişkisini kavrayabilme, Kültür – mekan-konut etkileşimini anlama, Davranış kalıpları, ritüeller, yaşama biçimi, toplum ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma, Kültürel farklılık-coğrafya etkileşimi ve bu etkileşimin sosyal ve mekânsal örgütlenmedeki yerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır