Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Ekonomik aktivitelerin kent mekânında nasıl konumlandığı ve oluşturdukları dağılım, kentlerin işlevsel ve mekânsal gelişimini yönlendirmektedir. Bu yığılmaların yarattığı etkiler, kent ve bölge planlama, iktisat, coğrafya gibi birçok disiplini ilgilendirmekte ve yapılan güncel ampirik çalışmalar ile araştırılmaktadır. Bu ders kapsamında “kentsel ekonomik aktivitelerin yer seçimindeki belirleyiciler (coğrafya, kentsel işlevler, aktörler)” örnekler ile tartışılarak kentlerin şekillenmesindeki dinamiklerin aktarılması hedeflenmektedir. Dersin diğer amacı bilgi, teknoloji ve tasarım üretiminin kentsel bağlamda tartışılarak, teorik bir çerçevenin oluşturulmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Dökmeci, V., Türk, Ş. (2017). Yer Seçimi Kuramı ve Uygulamaları, Seba Yayınları. 2.Bagwell, S. (2008) Creative clusters and city growth. Creative Industries Journal, 1 (1), 31-46. 3. Jacobs, J. (1969). The Economy of Cities. London: Penguin Books. 4. Castells, M. (1996). The rise of Network Society. Oxford: Blackwell. 5. Boschma, R. & Martin, R. (2010). The Handbook of Evolutionary Economic Geography, Edward Elgar Press. 6. Estall, R., & Buchanan, R. (1961). Industrial Activity and Economic Geography. London: Hutchinson. 7. Fujita, M. & Thisse, J. F. (2002). Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth, Cambridge University Press 8. Fujita, M., & Thisse, J.-F. (1996). Economics of Agglomeration. Journal of the Japanese and International Economies, 339-378. 9. Porter, M.(1990). Competitive Advantages of Nations. New York: Basic Books.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; kentsel ekonomik aktivitelerin mekânsal dağılımı, yer seçimlerini etkileyen kentsel dinamiklerin (itici ve çekici, birleştirici ve ayırıcı güçler) rolleri tartışılacaktır. Bu bağlamda; kent merkezlerinin ve endüstri alanlarının yarattığı yeni işlevsel dağılımlar, alan kullanımları ve coğrafi ağlar, ayrıca yeni ekonomik yaklaşımlar ve etkileri irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, içeriğin, beklenti ve yöntemlerin aktarılması
2 Kent, coğrafya ve ekonomi ilişkisi
3 Kent, coğrafya ve ekonomi ilişkisi- Teorik
4 Kent/ Yığılma Ekonomileri/Kümelenme
5 Kent/Yaratıcı Ekonomiler
6 Yaratıcı Kentler
7 Yaratıcı Kapasite
8 Yaratıcı Endüstriler: Kuyumculuk (İstanbul)- Ödev Sunumları
9 Ara Sınav
10 Dönem içi Tartışma: sektörler/ödev konuları
11 Yaratıcı Endüstriler: Moda, Mobilya-Ödev Sunumları
12 Yaratıcı Endüstriler: Film- Yazılım Ödev Sunumları
13 Yaratıcı Endüstriler: Müzik- Reklam Ödev Sunumları
14 Yaratıcı Endüstriler: Endüstriyel Tasarım-Mimarlık Ödev Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270516 Öğrencinin kentsel mekanın gelişiminde ekonomik aktivite ve coğrafya ilişkisini anlaması
2 1270517 Kentsel ekonomik aktivitelerin yer seçimindeki belirleyicilerin öğrenilmesi
3 1270518 Yenilikçi ekonomik yaklaşımların yer seçimi ve mekansal dağılımının öğrenilmesi
4 1270519 Kültür endüstrilerinin oluşturdukları mekansal ağların anlaşılması
5 1270520 Bilgi ve teknoloji üretiminin oluşturduğu yeni kentsel yapılanmaların anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3 5
3
4 5 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek