Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, kentsel tasarım kuram ve yöntemlerinin mimarlıkla bütünleşen bir çerçevede sunularak, kentsel bağlamda tasarım sorunlarının anlaşılmasını ve ilgili becerinin kazandırılmasını kolaylaştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders kapsamında, aynı sömestr verilen ve kent bağlamında mimari tasarım çalışmalarının yaptırıldığı Mimari Tasarım V dersi/stüdyosu na doğrudan referanslar verilerek, öğretilen kavramların dönem projesi içinde uygulamaya konması ve kalıcı olması sağlanır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oktay, Derya, Notes on Urban Design, EMU Printing House, Gazimagusa, 1996. Bentley, Ian et al., Responsive Environments, Architectural Press, 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, kentsel mekân kavramı ve kentsel mekânın niteliğini belirleyen değişkenler, kentsel tasarımın temel ögesi olarak birlik (unity), kentsel çevrenin anlam ve kullanımını belirleyen erişilebilirlik, çeşitlilik ve okunabilirlik ilkeleri üzerinde yoğunlaşılır. Bu bağlamda, öğrencilerin kentsel tasarımın en önemli kuram ve kuramcıları ile ilgili olarak, görsel, algısal ve çevresel düzeyde karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. Dersin işleyişi, seminer, bilgisayar ortamında sunuş ve tartışmalar, slayt/saydam gösterimi, film gösterimleri ve öğrencilerin ‘gerçek’ kentsel sorunlarla karşılaştığı alan çalışmaları ile gerçekleştirilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 67 1
6 Uygulama/Pratik 2 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 12 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve öğretme/öğrenme süreci hakkında bilgi verilmesi Kentsel Tasarıma giriş: Temel konular ve amaçlar Kent kavramını anlamak Ödev 1: Zihinsel haritalama
2 Ödev 1 Teslimi ve tartışmalar GEÇİRGENLİK (Permeability) 1. Erişilebilirlik 2. Süreklilik ve Çevrelenme 3. Kamusal ve özel arayüz girişleri: İç ve dış arasındaki bağlantılar
3 OKUNABİLİRLİK (Legibility) Bir yeri anlamak: Kevin Lynch – OKUNABİLİRLİK ile ilgili düşüncelerine giriş 1. Kent ölçeğinde okunabilirlik 2. Yer/semt ölçeğinde okunabilirlik
4 ÇEŞİTLİLİK (Variety) 1. Karmaşıklık / Çeşitlilik 2. Kimlik / Karakter
5 BİRLİK/BÜTÜNLÜK (Unity)
6 KENTSEL MEKAN kavramını anlamak – I 1. Kentsel Mekanın tanımı 2. Kentsel Mekanın bileşenleri 3. Kentsel Mekan çeşitleri (Özel/Yarı özel/Kamusal) Ödev 2: Kentlerin kısa tarihçesi & AGORA ve FORUM üzerine araştırma
7 Ödev 2 teslimi ve tartışmalar KENTSEL MEKAN kavramını anlamak – II Kentsel Mekan kalitesini belirleyen görsel değişkenler Okuma: K. Lynch, The Image of the City (s 1-13 and 46-49) G. Cullen, The Concise Townscape (s 17-20 ve 106-110)
8 Ara sınavdan önce işlenen tüm konuların değerlendirilmesi, öğrenciler ile soru-cevap ve tartışma
9 Ara Sınav
10 Uygulama 1: Seçilen bir film gösterimi ile (Vertigo) görsel bileşenleri üzerinden bir kenti anlamak (OKUNABİLİRLİK)
11 Uygulama 2: Seçilen bir film gösterimi ile (Do the right thing) fiziksel ve sosyal dokuları üzerinden bir semti/bölgeyi anlamak (ÇEŞİTLİLİK; GEÇİRİMLİLİK)
12 Uygulama 2 ve 3 üzerinden tartışmalar Ödev 3: Kent Tarihi araştırmaları
13 Ödev 3 teslimi + sergilenen ödevler üzerinde tartışmalar
14 Dönem konuları üzerinde özet tartışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285341 Kentin karmaşık yapısının anlaşılması ve sağlıklı bir bakış açısı kazandırılması
2 1285342 Kentsel çevreyi okumanın öğrenilmesi
3 1285343 Sosyal, ekolojik ve yapısal çevrenin ve tasarımdaki rolünün anlaşılması
4 1285344 Ekip çalışması bilinç ve deneyiminin kazandırılması
5 1286633 Kentlilik bilincinin ve çevreye duyarlılığın geliştirilmesi
6 1286634 İnsan unsurunu merkezine alan tasarım yaklaşımının pekiştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5
4 5
5 5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek