Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Kentsel çevreyi ortaya çıkartan tarihi ve toplumsal süreçleri anlayarak, kentin temel işlev alanlarını ve ilişkilerini kavratmak ve kentsel çevrenin sorunlarını aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Daniel Bell. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. U.S.A.: Basic Books, 2. Castells, M. (1999). The Information Age: Economy, Society and Culture, 2, The Power of Identity, Blackwell Publishing, Oxford., 3. Castell M. (1997). Kent Sınıf Iktidar, Çev:A.Erendil Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 4. Kazgan G. (1981).Üçüncü Dalga Uygarlığı Ve Türkiye, Toffler, Alvin, Üçüncü Dalga, (Ç. A. Seden), Altın Kitaplar Yay., 5. Marcuse, Peter, Kempen, Ronald. (2000). “Globalizing Cities: A New Spatial Order”, Mass: Blackwell Publishers, Oxford, 6. Ersoy, M. (2012). Kentsel Planlama, Nİnova Yayınları, İstanbul, 7. Eker Fatma, Ersoy, Melih, (1981). Kent Planlamada Standartlar, ODTÜ, Ankara, 8. Alonso, W. (1964). Location and Land Use, Harvard University Press, Cambridge, 9. Satterthwaite, D. (1997). Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development?, Urban Studies, 34 (10), 1667-1691, 10. Regeneration and sustainability: the new language of planning, 11. Işık, Oğuz, (1995), “1980 Sonrası Türkiye’de Kent ve Kentleşme” In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopesisi, İletişim Yayınları, Istanbul, Vol.12, 783-801, 12. Smith, T., Nelisher, M., Perkins, N., 1997. ―Quality of an Urban Community: A Framework for Understanding the Relationship Between Quality and Physical Form‖, Landscape and Urban Planning, Vol.39, s.229-241.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; kentlerin toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre mekânsal evrimleri, temel işlev alanları, kimlik öğeleri ve günümüzde kentsel çevrenin yaşadığı sorunlar, mimarlık ile etkileşimleri ön planda tutularak tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 0 30 1
2 Final Sınavı 0 70 1
39 Rapor Sunma 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 8 0 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent, kentsel doku ve mekân kavramlarının tartışılması
2 Tarihi ve toplumsal olaylar ve kent formu: Tarım ve sanayi toplumu ve mekânsal etkiler
3 Tarihi ve toplumsal olaylar ve kent formu: Sanayi ve bilgi toplumu ve mekânsal etkiler
4 Kentin temel işlev alanları ve yer seçimleri, işlevsel ve mekânsal ilişkilerinin tanımlanması (MİA, ticari etkinlikler, Sanayi odakları, Rekreasyon alanları, temel donatılar, ulaşım ve lojistik alanları, konut alanları)
5 Kentin temel işlev alanları ve yer seçimleri, işlevsel ve mekânsal ilişkilerinin tanımlanması (MİA, ticari etkinlikler, Sanayi odakları, Rekreasyon alanları, temel donatılar, ulaşım ve lojistik alanları, konut alanları)
6 Kentsel kimlik ve kent imgeleri
7 Kentleşme ve Kentsel Çevre Sorunları
8 Kentleşme ve Kentsel Çevre Sorunları örnek üzerinden tartışma (Belgesel-Ekümonopolis)
9 ARA SINAV
10 Sürdürülebilir kentsel gelişim ve mekânsal yansımaları
11 Sürdürülebilir kentsel gelişim ve mekânsal yansımaları (Belgesel- Manufactured Landscape)
12 Öğrencilerin final ödev sunumları
13 Öğrencilerin final ödev sunumları
14 Öğrencilerin final ödev sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109315 Öğrencinin tarihi ve sosyo-ekonomik gelişmelerin kent formu üzerindeki etkisini anlaması,
2 1109316 Öğrencinin kentin işlev alanları ile mimari arasındaki ilişkiyi kurabilmesi,
3 1109317 Öğrencinin, önemli tarihi ve toplumsal olayların kent kimliği ve imgeleri üzerindeki etkisini tartışabilmesi,
4 1109318 Öğrencinin kentsel çevrenin sorunlarının mimari yansımalarını değerlendirebilme becerisini kazanmasını,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek