Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM318 Mekan ve Sanat İlişkisi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sanat galerileri tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sergileme tarihi ile ilgili kısa bir bilgi verilerek sanat ve mekan ilişkisini tarihsel süreçte toprak, enstalasyon sanatı gibi mekanla etkileşim içerisinde olan sanat akımları üzerinden incelemek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Atagök, Tomur. Çağdaş Müzeciliğin Anlamı; Müze ve İlişkileri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. der. Tomur Atagök. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 1999.  Bourriaud, Nicolas. İlişkisel Estetik. çev. Saadet Özen. İstanbul: Bağlam. 2005. Bürger, Peter. Avangard Kuramı. çev. Erol Özbek. İstanbul: İletişim Yayınları. 2003.  Connor, Steven. Post-Modernist Kültür. çev. Doğan Şahiner. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2001.  O’Doherty, Brian. Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekanının İdeolojisi.. Ed. Tomur Atagök. çev. Ahu Antmen. İstanbul: Sel Yayınları. 2010.  Paul, Christiane. Challenges for a Ubiquitous Museum: Interfacing New Media From the White Cube to the Black Box and Beyond. New Media in the White Cube and Beyond: Curatorial Models for Digital Art. University of California Press. Berkeley, USA. 2008  Schubert, Karsten. Küratörün Yumurtası. Ed. Tomur Atagök. çev. Rana Smith. İstanbul: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı. 2004.  Uzun, Ö., 2003. Müze Yapılarında Yenilenen Sergileme Anlayısı / nteraktif Yöntemler, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilerin sanat galerileri tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sergileme tarihi ile ilgili kısa bir bilgi verilerek sanat ve mekan ilişkisini tarihsel süreçte toprak, enstalasyon sanatı gibi mekanla etkileşim içerisinde olan sanat akımları üzerinden incelemek amaçlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 5 25 1
21 Rapor Sunma 7 35 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma- ders ile ilgili genel bilgi verilmesi
2 Mekan ve Sanat ilişkisi: Sergileme Tarihi
3 Mekan ve Sanat ilişkisi: Sergileme Tarihi
4 Mekan ve Sanat ilişkisi: Galeri ve Müzelerin değişimi ve gelişimi
5 Mekan ve Sanat ilişkisi: Galeri ve Müzelerin değişimi ve gelişimi
6 Mekan ve Sanat ilişkisi: Cer Modern Örneği
7 Op Art
8 Sokak Sanatı
9 ARA SINAV
10 Enstalasyon Sanatı
11 Toprak Sanatı
12 Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
13 Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
14 Samsun İlindeki Galeri Mekanlarının İncelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497027 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.
2 1497028 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olmak.
3 1497029 Müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinmelerini, gerekli diyalogları kurarak, gözlem yaparak, ihtiyaçları belirleyebilme yetkinliğine sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır