Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM326 Peyzaj Tasarımı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Mimari tasarım ve peyzaj tasarımı bir arada düşünülmesi gereken süreçlerdir. Bu nedenle ders kapsamında, peyzaj tasarım ilke ve amaçları doğrultusunda, mimari bir ürünün, peyzaj tasarım elemanları ile nasıl desteklenebileceğinin anlatılması amaçlanmıştır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet, Ö. (1999). Kentsel dış mekan. Trabzon. Şahin. Ş. Barış, E. (1998). Kentsel doku içerisinde açık ve yeşil alan standartlarını belirleyen etmenler. Peyzaj mimarlığı dergisi. İstanbul. Yılmaz, H. Yılmaz, S. (2000). Peyzaj mimarlığında tasarım süreci ve proje örnekleri. Erzurum.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimari tasarım kapsamında üretilen hiçbir ürün çevresinden bağımsız düşünülmemelidir. Doğal ve yapay peyzaj elemanları ile desteklenen mimari tasarımlar, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamada daha başarılı olacaktır. İnsanların ihtiyaçları karşılarken ekolojik dengenin öneminin vurgulanması da gerekmektedir. Böylece sürdürülebilir çevre tasarımları yapmak mümkün olacaktır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Peyzaj mimarlığı, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı, ekolojik denge, karbon ayak izi kavramları hakkında bilgi verilmesi
2 Açık ve yeşil alan kavramlarının anlatılması Yeşil alanların kent yaşantısına katkılarının anlatılması Rekreasyon kavramının anlatılması Boş zaman etkinlik seçimini etkileyen etmenlerin anlatılması Mekan kavramının ve peyzaj tasarım kriterlerinin anlatılması
3 Peyzaj tasarım öğelerinin anlatılması Bitkilerin işlevleri hakkında bilgi verilmesi Meydan, park ve çocuk oyun alanı tasarımında dikkat edilmesi gereken faktörler hakkında bilgi verilmesi
4 Peyzaj tasarım ilkelerinin anlatılması Bitkilerin sınıflandırılması Peyzaj tasarımı proje aşamaları hakkında bilgi verilmesi
5 Sörvey hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili proje örneklerinin sunulması
6 Konsept plan hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili proje örneklerinin sunulması
7 Avan proje hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili proje örneklerinin sunulması
8 Sunum gruplarının oluşturulması Final teslimi ile ilgili hazırlanması gereken proje hakkında bilgi verilmesi
9 Vize sınavı
10 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi Genel eksiklerin konu tekrarı ile giderilmesi
11 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi, değişik proje örneklerinin gösterilmesi
12 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi
13 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi, final teslimi öncesi son düzeltmelerin yapılması
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288861 Öğrenciler; mimari tasarımlarını, peyzaj tasarımı ile nasıl destekleyebileceğini öğrenir.
2 1288862 Ekolojik denge hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1288863 Doğal ve yapay çevresel tasarım elemanları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olunur.
4 1288864 Peyzaj tasarım süreçleri öğrenilir.
5 1288865 Öğrenciler farklı mesleklerle koordineli çalışmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek