Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Mekanın sosyal ve psikolojik düzeyde çözümlemesinin yapılması ve bu sayede öğrencilerin teorinin de ötesinde soyut düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede mekanı düzenlemeye birebir katkısı olan planlama ve mimarlık öğrencilerinin mekanın sosyal dilini de öğrenip değerlendirme becerisi katılması hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tuğçe Şanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Translated by Smith, D.N. UK: Blackwell Publishing. Dovey, K. (1999) Framing Places, Mediating Power in Built Form. USA; Canada: Routledge. Augé, M. (2008) Non-places: an introduction to supermodernity. Translated by Howe, J. verso London. Lynch, K. (1960) The image of the city. MIT press Massey, D. B., ve Jess, P. (Eds.). (1995). A place in the world?: places, cultures and globalization (pp. 299-306). Oxford: Oxford University Press. Gottdiener, M. (1995). Postmodern Semiotics Material Culture and the Forms of Postmodern Life. Knox, P. and Pinch, S. (2009) Urban Social Geography. 6th edn. England: Pearson Ronneberger, K. (2008) 'Henri Levebvre and Urban Everyday Life, in search of the possible', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 134-146. Schimith, C. (2008) 'Henri Lefebvre's theory of the production of space:towards a threedimensional dialectic', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 27-45.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, kentlinin ve kent profesyonellerinin (yerel yönetim ve kente ilişkin mesleklerde çalışanların) gözünden kentin nasıl algılandığı, daha önceki yıllarda alınan mekânın (yeniden) üretimi dersi ile ilişkili bir biçimde değerlendirilecek ve bu yeniden bu üretimin kentli paydaşların algısı üzerine etkileri tartışılacaktır. Bunun için ilk önce temel kavramsal çerçeve çevresel psikoloji, mekân bilgisi, mekân kullanım biçim ve tercihleri, mekân üreticilerinin ekonomik siyasi strateji ve tercihlerle ürettikleri mekânın etmenleri ve mekanın kullanıcılarına olan algısal etkileri irdelenecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin dersi uygulamalı olarak kavrayabilmeleri için dönem projeleri dönem sonunda seçilecek küçük ölçekli mekanlarda alan çalışmalarıyla pekiştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
16 Alan Gezisi 1 2 2
17 Alan Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 0 2 0
22 Proje Hazırlama 1 7 7
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 3 3
27 Makale Yazma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: dersin tanıtımı 1. Hafta_mim_328_ ÇPMA.pdf
2 Çevresel psikoloji nedir? Çevre psikolojisi, mimarlık ve yapılı çevre arasındaki bağı irdeleme. 2. hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
3 Çevre Psikolojisi, şehirsel psikoloji üzerinden mekan algısına yönelik yaklaşımlar, kent ve insan ilişkisi 3. Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
4 Mimarlık ve Şehircilik disiplinleri bakımından çevre psikolojisi nedir? Kuramsal yaklaşımlar - I 4. Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
5 Mimarlık ve Şehircilik disiplinleri bakımından çevre psikolojisi nedir? Kuramsal yaklaşımlar - II 5. Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
6 Algı nedir? Mekansal Algı nedir? 6. hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
7 Mekansal algının tasarımcı için önemi? Kevin Lynch, Kent İmgesi çalışması üzerinden İmge ve kentin ilişkili çözümlemesi 7. Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
8 Kent, Mekan ve algı? Yi-Fu Tuan & William Ittelson kuramsal incelemeler - I 8. Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
9 SINAV 9. HAFTA VİZE.pdf
10 Kent, Mekan ve algı? Yi-Fu Tuan & William Ittelson kuramsal incelemeler - II 10 Hafta_MIM_328 Çevresel psikoloji.pdf
11 Mekanın kavramsallaştırılması Henri Lefebre, David Harvey, Neil Smith yaklaşımlarıyla mekanı çözümleme. 11. HAFTA_MİM-328-Çevresel psikoloji.pdf
12 Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma 12. HAFTA_MİM-328-Çevresel psikoloji.pdf
13 Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma 13. HAFTA_MİM-328-Çevresel psikoloji.pdf
14 Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma 14. HAFTA_MİM-328-Çevresel psikoloji.pdf
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346358 Soyut olguları kavramsallaştırabilme
2 1346359 Kavramsallaştırılan soyut olguları gerçek hayattaki mekânsal düzlemle anlamlandırabilme
3 1346360 Proje tasarımı yapabilme Proje yönetme becerilerinin geliştirilmesi
4 1346361 Meslek dışı paydaşlarla iletişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 4 3 4 2 5 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 2
2 1 2 3 4 2 3 3 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 5 4 2 3 3 3 2 5 2 1 2 2
3 1 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 4 5 5 3 4 5 4 4 3 2 3 4 5
4 1 5 5 3 2 3 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 3 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek