Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Mekanın sosyal ve psikolojik düzeyde çözümlemesinin yapılması ve bu sayede öğrencilerin teorinin de ötesinde soyut düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede mekanı düzenlemeye birebir katkısı olan planlama ve mimarlık öğrencilerinin mekanın sosyal dilini de öğrenip değerlendirme becerisi katılması hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tuğçe Şanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Translated by Smith, D.N. UK: Blackwell Publishing. Dovey, K. (1999) Framing Places, Mediating Power in Built Form. USA; Canada: Routledge. Augé, M. (2008) Non-places: an introduction to supermodernity. Translated by Howe, J. verso London. Lynch, K. (1960) The image of the city. MIT press Massey, D. B., ve Jess, P. (Eds.). (1995). A place in the world?: places, cultures and globalization (pp. 299-306). Oxford: Oxford University Press. Gottdiener, M. (1995). Postmodern Semiotics Material Culture and the Forms of Postmodern Life. Knox, P. and Pinch, S. (2009) Urban Social Geography. 6th edn. England: Pearson Ronneberger, K. (2008) 'Henri Levebvre and Urban Everyday Life, in search of the possible', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 134-146. Schimith, C. (2008) 'Henri Lefebvre's theory of the production of space:towards a threedimensional dialectic', in Kipfer, S., Goonewardena, K., Schimith, C. and Milgrom, R. (eds.) Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre. UK: Routledge, pp. 27-45.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, kentlinin ve kent profesyonellerinin (yerel yönetim ve kente ilişkin mesleklerde çalışanların) gözünden kentin nasıl algılandığı, daha önceki yıllarda alınan mekânın (yeniden) üretimi dersi ile ilişkili bir biçimde değerlendirilecek ve bu yeniden bu üretimin kentli paydaşların algısı üzerine etkileri tartışılacaktır. Bunun için ilk önce temel kavramsal çerçeve çevresel psikoloji, mekân bilgisi, mekân kullanım biçim ve tercihleri, mekân üreticilerinin ekonomik siyasi strateji ve tercihlerle ürettikleri mekânın etmenleri ve mekanın kullanıcılarına olan algısal etkileri irdelenecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin dersi uygulamalı olarak kavrayabilmeleri için dönem projeleri dönem sonunda seçilecek küçük ölçekli mekanlarda alan çalışmalarıyla pekiştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
16 Alan Gezisi 1 2 2
17 Alan Çalışması 2 2 4
19 Beyin Fırtınası 0 2 0
22 Proje Hazırlama 1 7 7
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 3 3
27 Makale Yazma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: dersin tanıtımı
2 Çevresel psikoloji nedir
3 Mekânın kavramsallaştırılması ve algı
4 Mekânın yeniden üretimi – Lefebvre mekânsal üçlemesinin değerlendirilmesi
5 Genel Hatlarıyla göstergebilim (Semiotics) ve kentsel alan Mekânın ve tasarımın gücü (Dovey, Massey, Lynch) Modernite ve değişen dönüşen Mekansal algı (Auge, Marc)
6 Çevresel psikoloji ve mekânsal algıda yöntemler: Zihni haritalama nedir
7 Mekânsal sosyal psikolojiyi etkileyen kavramlar üzerine tartışma (Kamusal – Özel alan; Ütopya-Distopya)
8 David Harvey mekan diyalektiği ve toplumsal olarak üretilen mekan
9 SINAV
10 Mekân Algısı üzerine Kent içi çalışma (Ödev proje) – Mekânın tasarım ögelerinin belirlenmesi
11 Mekan Algısı üzerine Kent içi çalışma (Ödev Proje)– Mekanın kullanıcılarıyla iletişime geçilmesi
12 Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma
13 Hazırlanan projelerin sunumu ve sınıf içi tartışma
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109369 Soyut olguları kavramsallaştırabilme
2 1109370 Kavramsallaştırılan soyut olguları gerçek hayattaki mekânsal düzlemle anlamlandırabilme
3 1109371 Proje tasarımı yapabilme Proje yönetme becerilerinin geliştirilmesi
4 1109372 Meslek dışı paydaşlarla iletişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 4 3 4 2 5 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 2
2 1 2 3 4 2 3 3 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 5 4 2 3 3 3 2 5 2 1 2 2
3 1 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 4 5 5 3 4 5 4 4 3 2 3 4 5
4 1 5 5 3 2 3 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 3 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek