Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM405 Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, mimari ve kentsel tasarımın iklim üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl minimize edileceğini keşfetme olanağı sunarak, öğrencilerin farklı bölgelerdeki mikroklima, bitki örtüsü, yönlendirme vb. nin yapılı çevre üzerinden etkilerinin anlaşılmasını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Derya Oktay

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fislisbach, PG, Zollikon, DA, Climate responsive building: Appropriate Building Construction in Tropical and Subtropical Regions, SKAT Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and Management 1993. 2. Oktay, D., "İyi mimarda yerel değerler sahip çıkacak bir entellektüel birikim ve beceri aranmalı”, Ekolojik Yaklaşımlar: Kentte, Yaşamda, Mimaride (Ed: A. Ciravoğlu), TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Istanbul, 2010, 175-186. 3. Oktay D. “Yeşil Kentsellik: Kavramdan Uygulamaya.” YAPI, 345, 2010, 40-45. 4. Oktay, D., “Sürdürülebilirlik, Yaşanılabilirlik, ve Kentsel Yaşam Kalitesi: Kavramdan Uygulamaya, MİMARLIK, 335, 2007, 37-40. 5. Oktay, D., “Sürdürülebilirlik Bağlamında Planlama ve Tasarım: Kuzey Kıbrıs”ta Yöresel Mimarinin Geleneklerinden Çağdaş ve Duyarlı Çevrelere” (Planning and Design in the Context of Sustainability: From Traditions of Vernacular Architecture to Contemporary and Responsive Environments in Northern Cyprus), MIMAR.IST, (Özel sayı: Sürdürülebilirlik ve Mimari), 2/6, 2002, 67-71. 6. Oktay, D., “Urban Design for Sustainability: A Study on the Turkish City”, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, Vol. 16, March 2004, 24-35. (SSCI) 7. Oktay, D., “Design with the Climate in Housing Environments: An Analysis in Northern Cyprus”, BUILDING AND ENVIRONMENT, Vol. 37, No. 10, 2002, 1003-1012. (SCI – Expanded) 8. Oktay, D., “Sürdürülebilirlik Bağlamında Planlama ve Tasarım: Kuzey Kıbrıs”ta Yöresel Mimarinin Geleneklerinden Çağdaş ve Duyarlı Çevrelere”, MIMAR.IST, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Süreli Yayını (Özel sayı: Sürdürülebilirlik ve Mimari), 2/6, 2002, 67-71. 9. Olgyay, V. Design with Climate, Princeton University Press, 2015. 10. Yeang, K. A Manual for Ecological Design. Wiley, 2006. 11. http://www.academia.edu/2430484/SUN_WIND_and_LIGHT_Architectural_Design_Strategies_3rd_edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, yerel ve uluslararası çerçevede geleneksel ve çağdaş yerleşimlerden örnekler verilerek, binalarda enerji kullanımının ekolojik tasarım yaklaşımıyla nasıl azaltılacağı, çevresel denetimin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
49 Performans 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
49 Performans 1 122 122

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve ön bilgiler
2 Kent - Ekoloji - Tasarım – Sürdürülebilirlik
3 Enerji etkin tasarım parametreleri
4 Enerji etkin tasarım parametreleri
5 Çevreye Uyumlu Tasarım Felsefesi – Geçmişten Günümüze Değişimler
6 Enerji - Su - Malzeme Kullanımında Etkinlik
7 Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Enerji Etkin Mimari Yaklaşımlar
8 Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Enerji Etkin Mimari Yaklaşımlar
9 ARA SINAV HAFTASI
10 Ödev 1: Enerji etkin bina örnekleri araştırma – sunum
11 Film Gösterimi
12 Yerel/Yöresel Mimari ve ekolojik boyutları
13 Ödev 2: Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde konut tasarımında ekolojik boyutlar: Birebir örnek bulunup incelenip belgelenmesi - sunumu
14 Ödev 2: Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde konut tasarımında ekolojik boyutlar: Birebir örnek bulunup incelenip belgelenmesi - sunumu
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514715 Enerji etkin, su etkin, malzeme etkin tasarımın anlayışının ve yöntemlerinin kavrar
2 1514716 Kaynak etkin tasarımın önemini anlar
3 1514717 Türkiye'de iklim bölgeleri özellikleri ve bu bölgelere özgü enerji etkin yapı tasarımı yaklaşımlarını öğrenir
4 1514718 Yerleşme ve bina ölçeğinde iklim bölgelerinin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarım yapar.
5 1514719 Ekolojik mimarlık ve yerel mimarlığın önemini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek