Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM429 Temel İstatistik 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Mimarlık ve planlama alanındaki öğrencilere kullanıcı araştırmalarında ve gelecekte yer alabilecekleri araştırma/çalışma ortamlarında yararlanabileceği temel istatistik bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler araştırma sorusunun ve veri toplama yöntemlerinin önemini ve verinin istatistiksel olarak analizini öğrenecektir. Temel istatistiksel analizlerin bilgisayar ortamında yapılışını göstermek de dersin diğer bir amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Çağlar KOŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Olasılık ve İstatistik, Fikri AKDENİZ, 21. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2017. Statistics: A First Course, John E. FREUND, Benjamin M. PERLES, 8th ed., International ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004. (Opsiyonel)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistik ve olasılık teorisi dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistik, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi konuları öğrenciye anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğe giriş HAFTA1.pptx
2 Tanımlayıcı İstatistik, örneklem seçim yöntemleri HAFTA2.pptx
3 Olasılık, kombinasyon, permütasyon HAFTA3.pptx
4 Olasılık, Kesikli ve Sürekli dağılımlar HAFTA4.pptx
5 Normal Dağılım, z-tablosu HAFTA5.pptx
6 Hipotez testi, z-testi HAFTA6.pptx
7 z-testi HAFTA7.pptx
8 t-testi ve uygulamalar HAFTA8.pptx
9 Ara sınav
10 Geçmiş konuların değerlendirilmesi ve bilgisayar uygulamaları HAFTA10.pptx
11 Korelasyon analizi HAFTA11.pptx
12 Regresyon analizi HAFTA12.pptx
13 ANOVA, bilgisayar uygulamaları HAFTA13.pptx
14 Tüm konuların değerlendirilmesi ve tartışma HAFTA14.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477048 İstatistiksel temel kavramları öğrenecektir.
2 1477049 Veri toplama yöntemlerinin önemini anlayacaktır.
3 1477050 Temel istatistiksel analiz tekniklerini öğrenecektir.
4 1477051 Çalışmalardan elde edilen veri analizi sonuçlarını yorumlayabilecektir.
5 1477052 Olasılık kavramı ve olasılık dağılımlarını anlayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek