Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM431 Erişebilir Çevre Tasarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Yapı ve yapı yakın çevresinin erişilebilirlik bağlamında incelenmesi ve erişilebilirlik sorunlarının tespit edilip çözümlenmesi ve engellilik durmunun geniş perspektifte bakılarak kavranabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cem AYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barnes, C., Oliver, M., ve Barton, L. (2002). Disability Studies Today. Cambridge: Polity. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (1999). 1. Özürlüler Şurası: Çağdaş Toplum Yaşam Ve Özürlüler Komisyon Raporları Kitabı Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi Alt Komisyon Raporu. Ankara. Blinde, E., ve McCallister, S. (1998). Listening to the voices of students with physical disabilities. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 69(6), 64-68.Dostoğlu, N, Şahin, E., ve Taneli, Y. (2009). Evrensel tasarım: tanımlar hedefler ilkeler. Mimarlık Dergisi, 347, Istanbul. Dünya Engelliler Vakfı. (2010). Engelsiz Şehir Tasarım Raporu. Erişim: 01 Mayıs, 2015, http://www.devturkiye.org/Projeler/Engelsiz- Sehir-Planlamasi/Engelsiz-Sehir-Tasarim-Raporu. Goldsmith, S. (1997). Designing for the disabled the new paradigm. Great Britain: Architectural Press. Gören, B. G. ve Berköz, L. (2013). Environmental design for disabled users on urban areas. Environment Design Congress, Bursa, Türkiye. 12-13 Aralık. Gür, Ö. Ş. (1996). Mekân örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık. Imrie, R. (2000b). Responding the needs of disabled people. Journal of Urban Design, 5(2), 199-219. Ingstad B. ve Whyte S. R. (1995). Disability and culture. Berkeley: University of California Press.Polat, E. (2002). Kentsel Yaya mekânlarındaki tüm kullanıcılar için karar destekli bir tasarım modeli önerisi: Ankara kent merkezi örneklemesi (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kullanıcı olarak insan faktörünün kullanım kısıtlamalarına maruz kalması durumunda çevresini nasıl algıladığının anlaşılması. Engellilik ya da norm dışı yapı içi ve yakın çevresinde sirkülasyonun analizi ve ihtiyaç doğrultusunda yapı ve yakın çevresinin buna yönelik yeniden programlanabilmesi ders kapsamında hedeflenmektedir. Ders çoğunlukla teorik konuların eğitici tarafından öğrencilere aktarılmasını kapsamaktadır. Konuların aktarımının ardından öğrencilerin bir kaç hafta konu üzerinde düşünüp yeni fikir ve öneri getirmeleri için ödevler verilmektedir. Savunulan fikirler öğrencilerin sunum kabiliyetleri ve analiz yetenekleri çerçevesinde projektör yardımıyla ve ya çıktı olarak öğrencilerin sunumları şeklinde verilmektedir. Yıl ortasında ve sonunda ödevler toplanarak değerlendirilmektedir. Ders içerisinde engellilik durumunu geniş perspektiften kavrayabilmek için öğrencilerin çeşitli rollerde engelli birey rol denemeleri mevcut olmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve konu başlıkları hakkında bilgi verilmesi
2 Erişilebilirlik kavramının ele alınması
3 Farklı engel türlerine göre çevrenin algısal analizi
4 Duyma/işitme engeline göre çevrenin analizi
5 Görme engeline göre çevrenin analizi
6 Yürüme engeline göre çevrenin analizi
7 Protez ya da destek ihtiyacından kaynaklı engele göre çevrenin analizi
8 Yaşa ve cinsiyete göre engellilik tanımları
9 Arasınav haftası
10 Farklı engellerin çözümlenme senaryolarının geliştirilmesi
11 Öğrenci gruplarına erişilebilir çevre tasarım konularından ödevlerin dağıtılması ve konuların açıklanması
12 Öğrenci Sunumları ve değerlendirilmesi
13 Öğrenci Sunumları ve değerlendirilmesi
14 Ders kapsamında teorik ve pratik bilgi toplamlarının irdelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281516 Erişilebilirliğin kapsamlı olarak tariflenebilmesi
2 1281517 Farklı türlede farklı engellilik durumlarının kavranabilmesi
3 1281518 Engel durumuna göre özel çözümler geliştirebilme ilkelerinin kavranması
4 1281519 Yapı ve yakın çevresinin erişilebilirliğe göre yeniden programlanabilme becerisinin geliştirilmesi
5 1281520 Eşit hak kavramının öneminin anlaşılması ile çevrenin eşit kullanım hakları doğrultusunda tasarlayabilinmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 1 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 5 4 2 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3
2 5 5 5 3 1 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 5 4 2 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3
3 5 5 5 3 1 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 5 4 2 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3
4 5 5 5 3 1 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 5 4 2 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3
5 5 5 5 3 1 5 4 5 3 5 5 4 1 5 5 5 4 2 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek