Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Dersin amacı kentsel alan planlamasında hem yasal hem de uygulama da son derece güncel bir konu olan kentsel dönüşüm kavramını kavramın ve 80 sonrası kentlerin dönüşümlerini yasal yönetsel ve pratik karşılıklarıyla incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ŞANLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çaptuğ, M. 2016, İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, Ankara, Seçkin Yayıncılık Erman, T. (2016), Mış gibi site. İstanbul, İletişim yayınları Isik, O. and Pinarcioglu, M. (2001) Nöbetleşe Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği. Istanbul: Iletisim. Tekeli, İ. (2010). Toplu eserler (13) konut sorununu konut sunum biçimleriyle düşünmek. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Yaman, M. (2015), Türkiye’de Kentsel Dönüş(tür)me Uygulamaları: Sosyo-politik bir yaklaşım, Istanbul, Kenan ofset. Minton, A. (2012). Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. Penguin UK. Roberts, P., ve Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban regeneration: a handbook. Sage.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'de konut sorunları ve politikası, imar affı uygulamaları ve etkileri, gecekondu sorunu ve çözüm yolları, küresel akışlar ve kültürel değişim çerçevesinde kentsel mekânın dönüşümü ve kimlik tartışmaları, kentsel dönüşüm: uygulama yöntemleri, yasal yönü ve etkileri Türkiye ve Dünya örnekleri üzerinden incelenecektir. Son haftalarda ise ülkemizde popülerleşen yönüyle kentsel dönüşüm ve uygulamaları değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1- hafta kentsel dönüşüm.pdf
2 Kentsel dönüşüm ve dönüşüme ilişkin kavramların tartışılması (arsa düzenlemesi, imar, imar hakkı, mülkiyet…vb), kentsel dönüşümün amacı 2- hafta-KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI.pdf
3 Kentsel dönüşüm yöntemleri (transformation, renewal, regeneration, revival, rehabilitation, conservation, gentrification) 3 hafta- KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI.pdf
4 Dünyada kentsel dönüşüm kavramının gelişimi ve örnekler 4. HAFTA_KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI.pdf
5 Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramının gelişimi 5_hafta-Kensel_Donusum_.pdf
6 Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı ve uygulamalar – I: Konut politikaları 6- hafta-Donusum.pdf
7 Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı ve uygulamalar – II: gecekondu kanunu, imar affı ve uygulamaları 7_hafta-MIM_435_KD.pdf
8 Türkiye’de Kentsel dönüşüme ilişkin hukuki altyapı – III: Güncellenen kanunlarla kentsel dönüşüm (Toplu Konut kanunu – TOKI ve uygulamaları) 8_hafta-MIM_435_KD.pdf
9 ARA SINAV
10 Değişen siyasi ve ekonomik konjonktürde değişen kentsel dönüşüm MIM_453 kentsel dönüşüm istenenler.docx
11 Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm – Sultanbeyli örneği (Isik, O. and Pinarcioglu, M. (2001) Nöbetleşe Yoksulluk, Sultanbeyli Örneği. Istanbul: Iletisim) MIM_453 kentsel dönüşüm istenenler.docx
12 Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm- Kuzey Ankara Girişi, Karacaören (TOKİ sitesi) (Erman, T. (2016), Mış gibi site. İstanbul, İletişim yayınları) MIM_453 kentsel dönüşüm istenenler.docx
13 Örnekler Üzerinden kentsel dönüşüm – Ankara’dan farklı ölçekli örnekler MIM_453 kentsel dönüşüm istenenler.docx
14 Ödevler üzerinden interaktif tartışma MIM_453 kentsel dönüşüm istenenler.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496522 Kentsel dönüşüme altlık oluşturan kavramları anlaşılır kılmak
2 1496523 Ulusal ve uluslararası uygulamaları inceleyerek pratikteki kentsel dönüşüm süreçlerini anlamak
3 1496524 Ülkemiz açısından kentsel dönüşüm kavramı ve uygulamasının sınırlarını belirsizleştiren değişmekte olan hukuki alt yapıyı incelemek
4 1496525 Kentsel dönüşüm uygulamalarını kavramsal, yasal ve uygulama boyutlarında anlamlandırarak eleştirel yorumlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi
5 1496526 Eleştirel düşünme kabiliyetlerini yazılı savunma becerisinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 2 4
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek