Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iç mimari de mekan ve renk arasındaki ilişkinin mekan tasarımına etkilerini araştırmak, belirlemektir. Ayrıca Mekan tasarımında rengin insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkileri incelenerek, öğrencilerin mekan tasarımında renk düzeni kurmalarını, mekan algılanmasındaki ilişkiyi planlamalarını sağlamak amaçlamıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pile, J., 1997; Color in inteiror design, Mcgraw-Hill Companies,inc., USA. Sirel, Ş.,1974; Kuramsal Renk Bilgisi, İ.D.M.A. Yay., Sayı 124, İstanbul. Uzuner, E. (2014). Renklerin ürün kimliğine etkisi ve çözümleri (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Albers, J., 1975; Interaction of Color, Yale University Press, USA. Ünver, R., 1985; Yapıların İçinde Işık Ve Renk İlişkisi, Y.Ü. Yapı Fiziği Yayınları, İstanbul Marc, G., 2001; Colours, Birkhauser, Switzerland. Sağocak, M. D. (2005). ERGONOMİK TASARIMDA RENK. Trakya Univ J Sci, 6(1), 77-83. Çağlarca, S., 1993; Renk Ve Armoni Kuralları, İnkılap Yayınları, İstanbul. Özbudak, Y. B., GÜMÜŞ, B., ve Çetin, F. D. (2003). İç mekan aydınlatmasında renk ve aydınlatma sistemi ilişkisi. II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır. Manav, B. (2015). Renk-Anlam-Mekan İlişkisi. Manav, B. (2011). Hacimde bir tasarım parametresi olarak renk. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(8). Çetindağ, K. (2007). Işık ve renk kullanımının mekân algılamasına etkisi üzerine bir araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Kıran, A. (1992). Mimari Mekanda Renk Uyumu. Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul. MANAV, B., ve KÜÇÜKDOĞU, M. Ş. (2010). Aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığının performansa etkisi. Itüdergisi/a, 5(2). SARICA, C. (2011). Yapılı çevrede renk algısı: Ampirik bir çalışma (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü). Alp, T. (1984). İç Mekanda Renk Kuramları, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İç Mekan Düzenleme Bilim Dalı Konferansları. Mimar Sinan Üniversitesi yayınları, (4). Luke, J.T., 1996; The Munsell Color System: A Language for Color;Fairchild Publications, New York Coşkuner, S.,1995, Renkler ve Kişiliğimiz, Site Ofset Ltd.,İzmir, S.108

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, renkler arasındaki ilişkileri, renk armonilerini, kontrastlarını açıklar ve bunları kullanmayı öğrenir. Mekanda renk kavramının mekan üzerindeki etkilerini, mekanı nasıl farklılaştırdığını, insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik özelliklerini ile ilgili bilgiler edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, tanışma.
2 Renk tanımı, oluşumu, özellikleri
3 Farklı Alanlarda Rengin Kullanımı: Mimari, sinema, moda, vs
4 Rengin fizyolojik, psikolojik etkileri
5 Rengin fizyolojik, psikolojik etkileri
6 Aydınlatma ve renk ilişkisi Okuma: Konu ile ilgili makale
7 Renk, malzeme, doku ilişkisi Okuma: Konu ile ilgili Makale
8 Mekan Algılanmasında Rengin Önemi Okuma: Konu ile ilgili Makale
9 Ara Sınav
10 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanların Renk Analizi
11 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanların Renk Analizi
12 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanlar ile ilgili renk önerileri
13 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanlar ile ilgili renk önerileri
14 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109607 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğretir.
2 1109610 İşlev-form-renk-ışık-malzme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek