Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Çağdaş kentsel tasarım ilkeleri teori ve uygulamalı örnekler ile tartışılarak, 21. Yüzyıl kentlerinin ekolojik, ekonomik, mekânsal ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümü ve yaşanabilir, kimlikli kentsel çevreleri oluşturmak için sürdürülebilir gelişim yaklaşımlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Carmona, M. (1996). Controlling Urban Design-Partl: A Possible Renaissance, Journal of Urban design, 1 (1), s 47-74; 2. Wheeler, S.M.,Beatley, T. (2004). The Sutainable Urban Development Reader, Routledge, USA. 3. Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into A Social-Spatial Process, England; 4.Greed, C. (1998). Definitions and Perceptions of Urban Design, longman. 5. Hudson, A. ve Evans, T. (2005). Regeneration and Sustainability: The New Language of Planning, Urban design International, 10,s 87-94; 6. CNU(Congress fort he New Urbanism), (2000). Charter of the New Urbanism,www.cnu.org; 7. Ellis, C. (2002). The New Urbanism: Critiques and Rebuttals, Journal of Urban Design, 7 (3), s 261-291; 8. Carmona,M., et.al., (2003). Public Places, Urban Spaces,The Dimensions of Urban Design, Arch.Press, G.B.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları ve çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları sürdürülebilirlik odaklı incelenerek geleneksel kent planlama ve tasarım yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Kamu-özel ve makro-mikro ölçeği ile bir bütün olarak ele alınan kentsel tasarım uygulama örnekleri ve kentin sürdürülebilir gelişimine sunduğu çözümler irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 70 1
20 Rapor Hazırlama 0 30 1
2 Final Sınavı 0 70 1
39 Rapor Sunma 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları hAFTA 1_2_.pdf
2 Kentsel planlama ve kentsel tasarım bütünlüğü/ilişkisi hAFTA 1_2_.pdf
3 Kentsel planlama ve kentsel tasarım bütünlüğü/ilişkisi ödev 1 teslimi (Makale değerlendirme) Hafta 3-4_.pdf
4 Modernizm: Modern dönem kent algısı ve kentsel tasarım (mekansallaştırma) etkileri ödev 2 teslimi (makale değerlendirme) Hafta 3-4_.pdf
5 21. yy. kentleri ve sürdürülebilir gelişim odaklı kentsel tasarım yaklaşımları, Makro-mikro ölçek-yeşil kuşaklar Sürdürülebilir odaklı kentsel tasarım ilkeleri Hafta 5_6_7_.pdf
6 Ekolojik kentsel tasarım yaklaşımı ve ilkeleri Hafta 5_6_7_.pdf
7 21. yy. kentleri ve sürdürülebilir gelişim odaklı kentsel tasarım yaklaşımları Hafta 5_6_7_.pdf
8 Compact/Derişik Şehir-Ekolojik Şehir ve Tasarımı Hafta 8-.pdf
9 ARA SINAV/ Güncel program-Sürdürülebilir Kentsel Tasarım İlkeleri ve değerlendirmeleri 8. Hafta Ödev 3 Teslimi hafta 10_11_12.pdf
10 Sürdürülebilir Kentsel Tasarım İlkeleri ve değerlendirmeleri hafta 10_11_12.pdf
11 Dönem içi Ödev kritikleri
12 Uygulama Örnekleri: Kamusal mekan tasarımı/ kullanımı hafta 13.pdf
13 Final Ödev çalışmaları ve kritikleri
14 Final Ödev Teslimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346362 Öğrencinin kenti oluşturan (fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik, ekolojik) bileşenler ve etkileşimlerinin farkına vararak, kentsel tasarımın rolünü ve önemini anlaması
2 1346363 Kent planlama ve kentsel tasarım arasında var olan birbirini tamamlayan sürecin farkına vararak, mimari ve kentsel tasarım projelerinde bütüncül bakış açısının kazanılması
3 1346364 Öğrencinin kentsel tasarımı makro ve mikro ölçeği/etkileri ile birlikte düşünme becerisi kazanması
4 1346365 Kentin kamusal mekânlarının yeniden üretiminde veya yapılandırılmasında kentsel tasarımın gerekliliği, rolünün anlaşılması, çözüm oluşturma becerisinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek