Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Çağdaş kentsel tasarım ilkeleri teori ve uygulamalı örnekler ile tartışılarak, 21. Yüzyıl kentlerinin ekolojik, ekonomik, mekânsal ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümü ve yaşanabilir, kimlikli kentsel çevreleri oluşturmak için sürdürülebilir gelişim yaklaşımlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Carmona, M. (1996). Controlling Urban Design-Partl: A Possible Renaissance, Journal of Urban design, 1 (1), s 47-74; 2. Wheeler, S.M.,Beatley, T. (2004). The Sutainable Urban Development Reader, Routledge, USA. 3. Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into A Social-Spatial Process, England; 4.Greed, C. (1998). Definitions and Perceptions of Urban Design, longman. 5. Hudson, A. ve Evans, T. (2005). Regeneration and Sustainability: The New Language of Planning, Urban design International, 10,s 87-94; 6. CNU(Congress fort he New Urbanism), (2000). Charter of the New Urbanism,www.cnu.org; 7. Ellis, C. (2002). The New Urbanism: Critiques and Rebuttals, Journal of Urban Design, 7 (3), s 261-291; 8. Carmona,M., et.al., (2003). Public Places, Urban Spaces,The Dimensions of Urban Design, Arch.Press, G.B.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında; kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları ve çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları sürdürülebilirlik odaklı incelenerek geleneksel kent planlama ve tasarım yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Kamu-özel ve makro-mikro ölçeği ile bir bütün olarak ele alınan kentsel tasarım uygulama örnekleri ve kentin sürdürülebilir gelişimine sunduğu çözümler irdelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 70 1
20 Rapor Hazırlama 0 30 1
2 Final Sınavı 0 70 1
39 Rapor Sunma 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent, mekân ve kentsel tasarım kavramları
2 Kentsel planlama ve kentsel tasarım bütünlüğü/ilişkisi
3 Modernizm: Modern dönem kent algısı ve kentsel tasarım (mekansallaştırma) etkileri
4 Yeni şehircilik: Kavramsal yapı ve ilkeler (Bölge/Metropol/kent/ Mahalle/Blok/Sokak)
5 21. yy. kentleri ve sürdürülebilir gelişim odaklı kentsel tasarım yaklaşımları, Makro-mikro ölçek-yeşil kuşaklar Sürdürülebilir odaklı kentsel tasarım ilkeleri
6 Ekolojik kentsel tasarım yaklaşımı ve ilkeleri
7 Geleneksel tasarım yaklaşımları ve çağdaş kentsel tasarım yaklaşımlarının karşılaştırılması/değerlendirilmesi
8 Uygulama Örnekleri: Kamusal mekân tasarımı/ kullanımı
9 ARA SINAV
10 Uygulama Örnekleri: Kent meydanları, Tarihi merkez alanları tasarımı/kullanımı
11 Uygulama Örnekleri: Kent konut alanlarının yeniden yapılandırılması: Kentsel dönüşüm projeleri ve kentsel tasarım ilişkisi, Rekreasyon alanları ve kent parklarının tasarımı
12 Uygulama Örnekleri: Büyük Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri ve Yarışma Projeleri
13 Öğrencilerin final ödev sunumları
14 Öğrencilerin final ödev sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109374 Öğrencinin kenti oluşturan (fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik, ekolojik) bileşenler ve etkileşimlerinin farkına vararak, kentsel tasarımın rolünü ve önemini anlaması
2 1109375 Kent planlama ve kentsel tasarım arasında var olan birbirini tamamlayan sürecin farkına vararak, mimari ve kentsel tasarım projelerinde bütüncül bakış açısının kazanılması
3 1109376 Öğrencinin kentsel tasarımı makro ve mikro ölçeği/etkileri ile birlikte düşünme becerisi kazanması
4 1109377 Kentin kamusal mekânlarının yeniden üretiminde veya yapılandırılmasında kentsel tasarımın gerekliliği, rolünün anlaşılması, çözüm oluşturma becerisinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek