Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı planlama kuramları arasında çok önemli bir yere sahip olan ve en güncel kuramlardan biri olan katılım ve planlama konusunun hem teoride, hem ulusal uluslararası örneklerde anlaşılır kılarak, öğrencilerle seçilen alanda uygulama da yaparak konunun soyuttan somut bir gerçeklik kazanmasını sağlanması, böylelikle katılımın paydaşlarıyla birebir iletişime geçen öğrenciler profesyonel yaşantıları için de ön tecrübe kazanmış olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Tuğçe Şanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Forester, J. (1999). The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes. Mit Press. Low, S. (2000), On the plaza. University of Texas Press, Austin. Keleş, R (2015), Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları 1993-2014, Arkeoloji Sanat Yayınları. Cullingworth, J. B., ve Nadin, V. (2002). Town and Country Planning in the UK. Psychology Press. Douglass, M. and Friedmann, J. (1998) Cities for citizens: Planning and the rise of çivil society in a global age. John Wiley ve Sons New York. UN Reports

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamı gereği kuramsal çerçeve ve uygulama olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcı planlamanın kavramsal boyutları detaylandırılacak, katılımcı planlamanın boyutları: avantajlar, dezavantajlar, prensipler ve değerler eşliğinde ortaya konacaktır. Kavramsal çerçeveyi takiben dünya örnekleri sunulacak ve Türkiye’deki planlama ve katılım ilişkisi yasal çerçeve ve örnekler üzerinden irdelenecektir. İkinci bölümde ise dersin yardımcılarının da katkılarıyla bir çalıştay – workshop organize edilerek öğrencilerin katılımcı planlamayı tüm boyutlarıyla mahalli ölçekte geliştirilecek bir projeyle birebir tecrübe etmeleri sağlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
17 Alan Çalışması 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: dersin tanıtılması
2 Planlama ve katılımcı planlamaya ilişkin Temel kavramların irdelenmesi
3 Planlama kuramlarına bakış – I
4 Planlama kuramlarına bakış – II
5 “Planlamada katılım”ın bir kuram olarak ortaya çıkışı
6 Katılımcı planlamanın doğuşu: Katılımcı planlamanın Tipolojisi (Avantajlar, Dezavantajlar, prensipler, değerler)
7 Planlamada katılımın kapsamı, kent, kentlilik bilinci, yurttaşlık hakkı, kamu yararı kavramlarının anlaşılması
8 Dünya örneklerinde katılımcı planlama - Katılımcı planlamanın Türkiye’deki yasal boyutları, örnekler, eleştiriler
9 Sınav
10 Uygulamalı Katılımcı Planlama projesi geliştirilmesi – proje tasarımı
11 Projenin grup çalışmasıyla uygulanması - I
12 Projenin grup çalışmasıyla uygulanması - II
13 Projelerin sunumu
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109409 Planlama disiplini ve katılım uygulaması arasında hem teorik hem pratik bağ kurabilmek
2 1109410 Ulusal ve uluslararası örnekler eşliğinde karşılaştırmalı ve eleştirel bakış açısı kazanmak
3 1109411 Disiplinler arası düşünme, çalışma ve uygulama pratiği kazanmak
4 1109412 Takım halinde çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesi
5 1109413 Mekânın gerçek sahipleri ve paydaşlarla birebir iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3
2 1 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4
3 1 4 5 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
4 1 5 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 5 5
5 2 2 3 4 3 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek