Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ111 Sözcük Bilgisi-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi, kelimelerarasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin belirtilmesi; öğrencilerin kelime türetme birimlerini tanıması ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetmesi; eşdizimlilik (collocation) kavramının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaman, Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gairns, R. & Redman, S. (2009). Oxford Words Skills. Oxford: OUP. Skipper, M. (2002). Advanced Grammar and Vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin kelime bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sözcüklerin hem anlam hem de kullanımları üzerinde odaklanmaktadır. Çeşitli konularda ve değişik iletişimsel amaçlar için kullanılabilecek temel ve ileri seviye kelime dağarcığını artırmanın yanı sıra, bu ders, öğrencileri kelime türetme süreçleri ile ilgili bilgi ile donatmaktadır. Ders ayrıca, resmi- resmi olmayan, argo-günlük, konuşma-yazılı dil arasındaki farklılıklar ve bağlamsal farklılıklar üzerinde durmaktadır. Dersin bir başka amacı öğrencilerin sözcük ve ifade kullanımları konularında yaptıkları genel hataların altını çizmek ve bu hataların düzeltilmesini sağlamaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 4 10 40
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction
2 Word formation
3 Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
4 Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
5 The body ( describing human body, body language, sights, illness and injuries )
6 The body ( describing human body, body language, sights, illness and injuries )
7 You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
8 You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
9 MidTerm Exam
10 Leisure and Lifestyle ( Food, holidays, plays and films, etc.)
11 Leisure and Lifestyle ( Food, holidays, plays and films, etc.)
12 A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
13 A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
14 Institutions (health services, local government, security units, etc.)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213141 Bu ders sonunda öğrenciler; ileri düzeyde ve farklı alanlarda kelime bilgilerini geliştirirler.
2 1213174 Kelime grupları, eş anlam ve zıt anlam kavramlarıyla ilgili farkındalıkları oluşur.
3 1213206 Kelimeler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin anlama becerileri gelişir.
4 1213219 Kelime türetme birimlerini tanırlar ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetebilirler.
5 1213221 Eşdizimlilik (collocation) kavramının öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5
2 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
3 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5
4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 5 4 5
5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek