Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO302 Fizikokimya II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İdeal çözelti kavramının gerçek çözelti davranışlarına uygulanmasını öğretmek, elektrokimya, iyonik denge, kimyasal kinetik ve adsorpsiyon ile ilgili temel kavramları ve eşitlikleri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 4. R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal denge, Faz diyagramları, Faz dönüşümlerinin termodinamiği, Vizkozite, yüzey gerilimi, İdeal ve gerçek karışımlar, Kolligatif özellikler, Yüzey kimyası, Elektrolitik iletkenlik, Elektrokimyasal hücreler ve termodinamiği, reaksiyon kinetiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saf maddelerin faz diyagramları ve fazlar arası denge FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
2 Sıvıların viskozluğu ve yüzey gerilimi FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
3 Karışımların genel özellikleri FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
4 İdeal karışımlar ve termodinamiği FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
5 Gerçek karışımlar ve termodinamiği FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
6 Sayısal özellikler FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
7 Faz dönüşümlerinin termodinamiği ve Clausius-Clapeyron denklemi FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
8 Adsorpsiyon FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
9 ARASINAV
10 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
11 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
12 Elektrokimyasal hücreler FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
13 Elektrokimyasal hücrelerin termodinamiği ve uygulamaları FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
14 Reaksiyon kinetiği ve kimyasal denge FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279020 Öğrenci, faz dengelerinde kimyasal potansiyelin rolünü anlar ve faz dengeleri ile ilgili problemleri çözebilir.
2 1279021 Clapeyron ve Clausius-Clapeyron eşitliklerini kullanarak problemleri çözebilir.
3 1279022 İdeal ve ideal seyreltik çözeltileri bilir, çeşitli türden sistemlerin faz diyagramlarını açıklayabilir.
4 1279023 Kolligatif özellikleri ve kullanım alanlarını bilir.
5 1279024 Öğrenci elektrokimyanın temel kavramlarını bilir.
6 1279025 Elektroliz hücresi, piller, akümülatörler ve redoks olaylarını bilir, Nernst eşitliğini kullanabilir.
7 1279026 Denge sabiti ve Gibbs enerjisi ile ilgili problemleri çözebilir sonuçlarını yorumlayabilir.
8 1279027 Adsorpsiyon izotermlerini ve temel adsorpsiyon denklemlerini bilir, grafik çizerek gerekli hesaplamaları yapabilir.
9 1279028 Kimyasal kinetiğin temel kavramlarını, tepkime mekanizmasının anlamını ve hız eşitliklerini bilir.
10 1279029 Henry, Raoult ve Dalton yasalarını bilir.
11 1279030 Raoult yasasına uyan ve Raoult yasasından sapma gösteren ikili karışımları açıklayabilir.
12 1279031 Sıvılarda viskozite ve yüzey gerilimi ile ilgili temel kavramları ve ölçüm yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak