Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders, çağdaş sanat eğitimi yerine sanat eğitiminde çağdaş modeller kavramının teorik açılımı. Sanat, sanatlar, görsel kültür, çok-kültürcülük ve teknolojik etkenlerin sanat eğitimine yansıyan çağdaş yönelimler olması ve model özelliklerini yapılandırması süreçlerine yönelik içeriklerin çeşitlendirilmesi ve kapsamlaştırılması bu dersin genel amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER , Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CARY, Richard. CRITICAL ART PEDAGOGY ‘Fondations for Postmodern Art Education), Garland Publishing, Inc. New York-London, 1998. EFLAND, Arthur D. ART EDUCATION, Teacher Colloge Press, Colublia University New York-London, 1990. JOUBERT, Lindy. “Science and Art: New Paradigms In Education and Vocational Outcomes”, Prospects, V.XXXII, No:4, Pp:459-469, December 2002. FREEDMAN, Kerry. “Curriculum Inside and Outside School: Represantations Of Fine Arts In Popular Culture”, International Journal Art and Design Education, V.16, I.2, Pp:137-145, May 1997. STANKİEVİCZ, Mary Ann. “Discipline and Future of Art Education”, Studies in Art Education, V:41, No:4, Summer 2000, ss.301-313. SEVİGNY, Maurice J. “Discipline-Based Art Education and Teacher Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1987, ss.95-126. RİSATTİ, Howard. “Art Criticism in Discipline –Based Art Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1997, ss.217-225. NEPERUD, Ronald. “Transitions in art Education: A Search for meaning”, (Pp:1-22), Context, Content and Community in Art Education (Beyond Postmodernism), Roland W. Neperud (Edt.), Teachers Colloge Press, New York - London........ HAMBLEN, Karen A. “Research in Art Education as a Form of Educational Consumer Protection”, Studies in Art Education, V:31, No.1, Autumn 1989, ss.37-45.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, Modern dönem sanat eğitiminin çağdaşlık göstergelerinin ötesinde, 21. Yüzyılın sanat ve sanatlar eğitimi anlayışlarına temellenen modeller. Disiplin Temelli Sanat Eğitimi (DBAE), Proje Zero, Feminist Sanat Eğitimi, Yaşam İçin Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi, Yeniden-Yapılanmacı Sanat Pedagojisi, Post-Yapısalcı Sanat Eğitimi, Eleştirel Sanat Pedagojisi, Çok-Kültürlü Sanat Eğitimi gibi modeller ve uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eğitiminin tarihsel gelişim grafiğini inceleme Araştırma, inceleme
2 Sanat eğitiminin modernist dönem içindeki gelişimine etki eden faktörleri değerlendirebilme Araştırma, inceleme
3 Sanat eğitiminin çağdaş belirleyenlerinin neler olduğu hakkında incelemeler yapma Araştırma, inceleme
4 Çağdaş sanat ile sanat eğitimi arasında entegrasyon olanaklarını ve biçimlerini tanıma
5 Sanat eğitiminde çağdaş kurguların profil ya da model özelliklerini irdeleme, model kavramının içeriğinin değerlendirme
6 Postmodern dönem içinde sanat eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olma
7 Disiplin yönelimli sanat Eğitimi model çalışmalarını inceleme
8 Çağdaş sanat eğitimine en önemli model oluşturan disiplin temelli sanat eğitimini (DBAE) detaylı olarak irnceleme
9 Midterm.
10 Disiplin temelli sanat eğitiminin ikinci model kurgularının irdelenmesi ve dört disiplin olarak sanat tarihi, estetik, eleştiri ve sanat uygulamalarının model özelliklerinin incelenmesi
11 Sanat eğitiminde çağdaş model kurgularına etki eden ve güncelliğini devam ettiren çalışmalar olarak; eleştirel sanat pedagojisi, çokkültürlü sanat eğitimi, görsel kültür eğitimi, postyapısalcı sanat eğitimi, zero projesi vs incelenmesi
12 Sanat eğitiminde çağdaş modellerin ya da model arayışlarının günümüzdeki ivmelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi
13 Sanat eğitiminin sanat ve sanat dışı olgular ile birlikte sanat eğitiminin gelecekçi model ya da profil tasarımlarındaki müfredat içeriklerinin ihtimallerinin değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525048 Sanat eğitiminin çağdaş anlamı, içeriği, yönelimleri hakkında bilgi sahibi olur; ilişkili disiplinleri tanır ve disiplinler arası ilişkilere sahip olur
2 1525049 Sanat eğitiminde çağdaş anlamda oluşturulan profil ya da model tiplerini hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurlar; sanat eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri takip eder
3 1525050 Sanat eğitiminin çoklu ve dinamik muhteva ve müfredat içeriklerini bilirler
4 1525051 Çağdaş sanat eğitiminde gelecekçi müfredat ayrımlarının ve yönelimlerinin gerekleri ve ihtiyaçları hakkında ön bilgilere ve ön belirlemelere sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek