Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS220 Kültür Tarihi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, dünya insanlığının tarihsel süreçte meydana getirdiği kültürel normları, kültürel değişme ve gelişmeleri, inaçların kültüre yansımaları, sosyal organizmaların teşekkülü, yazının insanlık tarihindeki yeri ve öneminin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Taş devrinden modern çağa insanlığın meydana getirdiği sanatsal, maddi ve menevi kültürel miraslarını incelemektir. Zamana ve mekana bağlı olarak meydana getirilen kültürel varlıkların karşılatırılması ve ayrımların sebepleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32
34 Okuma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımı ve anlamı
2 İnsanın sosyal gelişimi
3 Dil ve yazılı kültürün insanlığa katkısı
4 İnsanın sanatsal aktiviteleri ve geleceğe mesajları
5 Kentleşme ve ticaret, sosyal ihtiyaçlar
6 Tarihi süreçte inançlar ve toplumda görünürlükleri
7 Genel olarak ortaçağ kültürü
8 Rönesans, Sanatsal aktiviteler
9 Ara Sınav
10 Rönesans, Felsefi düşünceler ve teknik
11 Sanayi Devrimi ve kültürel değişimler
12 20. Yüzyılda Kültürel değişim
13 Modernizm
14 Media ve kültür

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527297 Toplumların müşterek kültürünün önemini bilir
2 1527298 Taş devrinden günümüze topmlumların kültürel evrimi hakkında bilgi sahibi olur
3 1527299 Yazının keşfinin toplumların hayatına etki ve katkısının önemini kavrar.
4 1527300 Kullanım nesnelerinin tekamülü ile kültür-teknik ilişkisini tartışır
5 1527301 Sanayi gelişmesinin kültürel normlara etkisinin farkına varır
6 1527302 İletişim teknolojisinin kültüre olumlu-olumsuz etkilerini görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek