Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS228 İletişim Felsefesi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • Nazife Güngör, İletişim Kuramlar Yaklaşımlar Giriş, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 • İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara, 2011 • Hacı Mustafa Açıköz, İletişim Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, • Gary P. Radford, On the Philosophy of Communication, Thomson Wadsworth, USA, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsamın edinilmesi; gösterge, göstergebilim ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile diğer ticari, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması; popular kültür, tüketim kültürü reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya, medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
2 iletişim kavramı, iletişim türleri, İletişim ve dil, iletişim ve insan, iletişim ve toplum, iletişim ve kültür, uygarlık ve medeniyet, kitle iletişiminin temel özellikleri, kitle iletişim araçları
3 Felsefe, felsefenin konuları, amaçları, felsefe disiplinleri, iletişim ve felsefe, bilim ve felsefe, sanat ve felsefe
4 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
5 Göstergebilim Okulu: İletişim, anlam ve göstergeler, anlam, anlamlandırma ve dil arasındaki ilişkilerin tartışılması.
6 Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkisi, kitle toplumu ve meta izleyiciler, etkinin sürdürülmesinde izleyicinin rolü, kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramı, iletişimin ekonomi politiği, Karl Marx ve yabancılaşma
7 Kitle kültürü, Frankfurt Okulu ve kültür, halk kültürü, alt kültür, aşağı kültür, işçi sınıfı kültürü, popüler kültür, kültür emperyalizmi
8 Popüler kültür, tüketim kültürü, hegemonya ve kamuoyu, küreselleşme ve medya, iletişim, temsil ve ideoloji arasındaki ilişkilerin anlatılması, propaganda ve ikna,
9 Ara sınav
10 Althusser, ideoloji ve devletin ideolojik aygıtları, Stuart Hall ve ideoloji, kapitalizm ve bilinç endüstrisi
11 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
12 Gramsci, ideoloji ve hegemonya, reklam ve ideoloji, Horkheimer ve Adorno: Kültür endüstrisi, iletişim reklam ideolojileriyle görsel iletişim tasarımı uygulamalarının bağıntısının kurulması ve reklamları yorumlayabilme
13 Medya Okuryazarlığı tanımı ve kapsamı, internet ve sosyal medya, kamusal alanı dönüştürme, popüler kültürün üretimine görsel iletişim tasarımı uygulamalarıyla katkı
14 Döneme ilişkin genel bir tekrar ve değerlendirme yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527373 İletişim, dil, kültür, felsefe, iletişim felsefesi, iletişim türleri, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin terminoloji bilgisi ve genel kapsama ilişkin bilgi edinir.
2 1527374 Gösterge, göstergebilim, anlam ve anlamlandırma arasındaki bileşkeye bağlı olarak kitle iletişim araçlarında yer alan reklamlar ile ticari ve kültürel göstergeler ekme ve yetiştirme kuramıyla ilişkilendirme yapılması arasındaki bağıntıyı açıklayabilir.
3 1527375 Popüler kültür, reklamlar ve ideoloji, kapitalizm ve hegemonya gibi kavramları Karl Marx, Althusser, Gramsci ve Hall gibi düşünürlerin ideolojilerini görsel iletişim tasarımıyla bağıntılayabilir ve reklamları yorumlayabilir.
4 1527376 Medya okuryazarlığı, internet ve sosyal medya gibi alanların disiplinler arası kapsamda birlikteliğinin insan, toplum ve sosyoloji açısından ortaya koyduğu yaklaşım, kuram ve değerlere ilişkin farkındalık kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek