Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin öncelikle kelime grubu, cümle, paragraf ve metin kurma becerilerinin geliştirilmesi; böylece alanlarıyla ilgili çalışma yaparken daha özgün fikirler üretip bunları gerçekleştirebilmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BANARLI Nihad Sami (1988). Türkçenin Sırları, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. 2. BAYRAM Yavuz (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, İstanbul: Kriter Yay. 3. CARNEGIE Dale (1994). Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, İstanbul: Timaş Yay. 4. Çin Denemeleri, Çev.W.Eberhard-N.Hızır, İstanbul: MEB Yay. 5. DEVELLİOĞLU Ferit (1998). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi Yay. 6. EMİR Sabahat, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, İstanbul. 7. Eski ve yeni Türk şiirinden seçmeler... 8. GÜNTEKİN Reşat Nuri, Çalıkuşu, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 9. Güzel Yazılar: Denemeler, Ankara: TDK Yay., 2000. 10. İPŞİROĞLU Zehra (2006). Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Yazınsal Metinlerin İşlevi- Yaratıcı Yazma, İstanbul: Morpa Yay. 11. KUTLU Mustafa, Bu Böyledir. 12. KUTLU Mustafa, Uzun Hikâye. 13. KUTLU Mustafa, Yokuşa Akan Sular. 14. MELVILLE Hermann, Moby Dick (Beyaz Balina). 15. MERİÇ Cemil (1992). Jurnal, İstanbul: İletişim Yay. 16. MEVLÂNÂ (1990). Mesnevî, C.V, İstanbul: MEB Yay. 17. MONTAIGNE Michel de (1989). Denemeler, Çev.: Sabhattin Eyüboğlu, İstanbul: MEB Yay. 18. TANSEL Fevziye Abdullah (1978). İyi ve Doğru Yazma Usûlleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat. 19. Türkçe Sözlük, TDK. 20. Türkçe, sözlü ve yazılı anlatım gibi alanlarla ilgili rapor, proje, konferans, bildiri, kitap ve makaleler. 21. Yazım Kılavuzu, TDK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Cümle kurmanın binbir yolu. Alternatif cümle oluşturma. Paragraf ve metin oluşturma yöntemleri. Cümle, paragraf ve metin çözme/çözümleme. Metin türlerinden seçilmiş örnekler (ilan, afiş, rapor, sinopsis, tutanak, taziye, ödül metinleri, davet metinleri, katılım belgeleri, basın duyurusu, davet mektubu, açık mektup, reklâm metinleri, tanıtım yazıları, deneme, fıkra, köşe yazısı, dilekçe, davetiye, tekzip metni, slogan metinleri, yıllık yazıları, takriz, kutlama metinleri, sosyal medya yazıları, ithaf, takdim, özet, anekdot, dipnot, hitâbet, tutanak… Öğrencilerin yazma becerilerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik yazma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse hazırlık. Dersin önemi ve gereği. Planlama. Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Kelime grubu ve cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Kaynaklar ve yardımcı materyaller.
2 Metin türleri.
3 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
4 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
5 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
6 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
7 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
8 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği.
9 Ara sınav.
10 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği
11 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
12 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
13 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
14 Özet, tekrar ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527397 Öğrenciler, metin türlerindeki çeşitliliği gözlemler.
2 1527398 Öğrenciler, metin türlerini öğrenir.
3 1527399 Öğrenciler, cümle ve metin kurma becerilerini geliştirirler.
4 1527400 Öğrenciler, etkili ve kalıcı söylemler oluşturabilirler.
5 1527401 Öğrenciler, metinsel unsurlarla görsel unsurlar arasında bağ kurmayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek