Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS417 Türk Mitolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi. Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydilli, Celal, (2005) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap Yay. Ankara Esin Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Yay. İst. Ögel Bahaddin, (2010) Türk Mitolojisi I.ve II. Cilt Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara Erdoğan Bayram, (2007) Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay.İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilere bu derste, Türk Kültürünün önemli bir bileşeni olan Türk mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, Mitolojik destanlardaki ana örgüyü tanıtmalarını Mitolojik olayların geçtiği sahneleri hayal edebilmeyi, kahramanlarının kişiliklerini ve karakterlerini tanımalarını, böylece hem geçmiş kültürümüz hakkında bilgi sahibi olmalarını, hem de hayal dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmeketdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ve Türk destanları kavramları hakkında açıklamalar.
2 Destarların Türk Kültür ve tarihindeki yeri
3 Türeyiş Destanı ve Türklerde Totemizm
4 Ergenekon Destanı
5 Oğuz Destanı
6 Yaratılış Destanları
7 Manas Destanı
8 Dedekorkut Hikayeleri: Tepegöz, Deli Dumrul
9 Ara Sınav
10 Dirse Han Oğlu Boğaç Han
11 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
12 Kanlı Koca Oğlu Yiğenek
13 Türk Mitolojisindeki Tabiat olayları
14 Türk Destanlarında astronomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525286 Mitoloji kavramlarını bilir
2 1525287 Türk Mitolojisinde kahramanların toplumsal önemini kavrar
3 1525307 Türk mitolojinde sosyal statünün gerekçelerini tanımlar
4 1525308 Türk Mitolojisinde uzay algısını anlatımlardan yola çıkarak çözer.
5 1525309 Türk mitolojisinde yer ve sembolleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek