Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO221 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Ders müfredatına uygun ve derse paralellik gösteren konulara ait bitkilerden amaca uygun şekilde kesitler alınması ve onların mikroskop altında anatomik özelliklerini tanıtmak. bitkisel hücre, doku ve organların iç ve dış yapılarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bitki organlarını morfolojik olarak tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozkurt YA. (1992). Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3652 Fakülte Yayın No: 415 ISBN 975-404-230-6, Coşkunçelebi K. Makbul S. Beyazoğlu. O. (2017). Bitki anatomisi ve Morfolojisi, Trabzon Evert RF. (2006). Esau’s Plant Anatomy. Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Canada, Stahl-Biskup E. Reichling J. (1998). Anatomie und Histologie der Samenpflanzen. Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart, . Vardar Y. Gemici Y. Tort N. Gemici, M. (2006). Bitki Anatomisi Dersleri “Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı” -I- Hücre ve Dokular, Ege Üniv. Basımevi, Bornova-İzmir, Yentür S.(1995). Bitki Anatomisi İ. Ü. Yayınları Sayı: 3808, ISBN: 975-404-351-5,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel hücre, ergastik maddeler, geçitler, stoma ve tüyler, parankima, kollenkima ve sklerenkima, iletim demeti tipleri, primer ve sekonder ksilem, floem, kök, gövde, yaprak anatomisi ve morfolojisi, çiçek meyve, tohum anatomisi ve morfolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
5 Derse Katılım 12 10 1
6 Uygulama/Pratik 12 15 1
11 Soru-Yanıt 2 5 1
13 Deney 12 10 1
14 Gözlem 5 5 1
15 Gösterme 12 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
11 Soru-Yanıt 2 1 2
13 Deney 10 1 10
14 Gözlem 5 1 5
15 Gösterme 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel hücre (sitoplazmik organeller, vakuol ve protoplazmik olmayan yapılar) incelenmesi Hücre çeperi(çeper tabakaları, orta lamel primer ve sekonder çeper, geçitler ve plazmodesmata)
2 Ergastik maddeler Meristemler ( apikal ve lateral meristemler vejetatif sürgün ucu ve kök ucu meristemlerinin yapısı, vasküler kambiyum)
3 Parankima çeşitleri,
4 Koruyucu doku, stoma ve tüyler
5 Destek doku (Kollenkima ve sklerenkima)
6 İletim doku: iletim demeti çeşitleri, Ksilem (trake ve trakeid primer ve sekonder ksilem, Angiosperm ve Gymnosperm odunu)
7 İletim Doku. Floem (primer ve sekonder floem Angiosperm ve Gymnosperm floemi)
8 Salgı Dokusu ve özellikleri
9 Ara sınav
10 Kökün morfolojik ve anatomik yapısı, primer ve sekonder kök yapısı
11 Gövdenin morfolojik ve anatomik yapısı primer ve sekonder gövde yapısı
12 Yaprağın morfolojik ve anatomik yapısı
13 Çiçeğin morfolojik ve anatomik yapısı
14 Meyva ve tohumun anatomik ve morfolojik yapısı
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254613 Bitkisel dokuları mikroskobik olarak ayırt etmeyi öğrenir.
2 1254614 Mikroskopta çalışma prensiplerini öğrenir
3 1254615 Bitkilerin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1254616 Bitkisel organları morfolojik olarak ayırt etmeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek