Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO306 Çevre Eğitimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; lise programlarında çevre eğitimi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc. Dr. Özgür Taşkın

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Palmer, J.A. (1998). Environmental education in the 21st century. Theory, practice, progress and promise. New York: Routledge. (Gerekli kısımlar tarafımdan sağlanacaktır) 2. Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. 4. Bozkurt, O. (2017). Çevre eğitimi. Pegem Akademi. 5. Özdemir, O. (2018). Ekolojik okuryazarlık ve çevre eğitimi. Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Çevre eğitimi (ÇE), ekoloji ve çevre bilimi nedir?; Çevre tutumu, davranışı, bilinci, algısı ve okuryazarlığı kavramları Sürdürülebilirlik kavramı, Antroposentrizm ve biyosentrizm kavram, Hayvan hakları; Tiflis Konferansı, Brundtland raporu, sessiz bahar ve biyositler, Çevre Etki Değerlendirmesi; POPÜLASYON EKOLOJİSİ : Popülasyon, tür, taşıma kapasitesi, habitat, niş, popülasyon yoğunluğu, popülasyon dinamiği, üreme tipleri, yaş piramitleri; KOMÜNİTE EKOLOJİSi: Simbiyosizm (mutualizm, kommensalizm, protokooperasyon, avcılık ve rekabet),Süksesyon, kilit tür, baskın tür, habitat parçalanması; EKOSİSTEM EKOLOJİSİ: Biyom, ekoton, beslenme ve besin kavramları, Enerji piramidi, net primer üretim, biyolojik birikim, biyomagnifikasyon, Besin zinciri ve besin ağı, Enerji akışı, popülasyon dinamiği, beslenme düzeyleri ve kimyasal döngüler arasındaki ilişki: Azot döngüsü; mineralizasyon, amonifikasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon kavramları Fosfor döngüsü, Kükürt döngüsü, su döngüsü; Karbon ayak izi, ekolojik ayak izi TOPRAK: Rizosfer tanımı ve toprak yapan etmenler; Toprağın yapısı Erozyon Kullanılabilir tarım alanı ve meralar SU: Saprobiyen basamakları ve su kalitesi BOİ (biyolojik oksijen ihtiyacı), KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı ve ÇO (çözünmüş oksijen), Ötrofik & oligotrofik su (Ötrofikasyon Süreci) Göl kirliliği ve katmanları Isıl kirlenme,Su ayak izi HAVA: Lokal, bölgesel ve küresel kirlenme Kirletici kaynakları Ozon bozulması Sera etkisi Asit yağışları Küresel iklim değişikliği önermeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersten beklentiler. Çevre eğitimi nedir tartışması.
2 ÇE, ekoloji ve çevre bilimi nedir?
3 Çevre tutumu, davranışı, bilinci, algısı ve okuryazarlığı kavramları Sürdürülebilirlik kavramı Antroposentrizm ve biyosentrizm kavramı Hayvan hakları
4 Tiflis Konferansı, Brundtland raporu, sessiz bahar ve biyositler, Çevre Etki Değerlendirmesi
5 Popülasyon, tür, taşıma kapasitesi, habitat, niş, popülasyon yoğunluğu, popülasyon dinamiği, üreme tipleri, yaş piramitleri
6 Simbiyosizm (mutualizm, kommensalizm, protokooperasyon, avcılık ve rekabet)
7 Biyom, ekoton, beslenme ve besin kavramları Enerji piramidi, net primer üretim, biyolojik birikim, biyomagnifikasyon
8 Besin zinciri ve besin ağı Enerji akışı, popülasyon dinamiği, beslenme düzeyleri ve kimyasal döngüler arasındaki ilişki
9 Vize
10 Azot döngüsü; mineralizasyon, amonifikasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon kavramları Fosfor döngüsü Kükürt döngüsü Su döngüsü
11 Karbon ayak izi, ekolojik ayak izi Rizosfer tanımı ve toprak yapan etmenler Toprağın yapısı Erozyon Kullanılabilir tarım alanı ve meralar
12 Saprobiyen basamakları ve su kalitesi BOİ (biyolojik oksijen ihtiyacı), KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı ve ÇO (çözünmüş oksijen) Ötrofik & oligotrofik su (ötrofikasyon süreci) Göl kirliliği ve katmanları Isıl kirlenme Su ayak izi
13 Lokal, bölgesel ve küresel kirlenme Kirletici kaynakları Ozon bozulması Sera etkisi Asit yağışları Küresel iklim değişikliği önermeleri
14 Dersin değerlendirilip temel kavramlar arasındaki bağın oluşturulması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297645 Çevre eğitimi kavramını irdelemek
2 1297646 Çevre eğitimi kavramı içerisinde güncel çevre olaylarını alan konu terimleri ile açıklayabilmek
3 1297647 Çevre sorunlarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek