Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO407 Evolüsyon 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Evrenin ve Dünyanın oluşumu (İnorganik evrim) Evrim Teorisinin genel kurallarını, işleyiş mekanizmalarını ve kanıtları , ve Dünyada ilk canlının oluşum ( Organik evrim ) şartlarını algılama, tür kavramı ve türleşme mekanizmalarını kavrayabilme, Evrim Teorisinin genetik alt yapısını öğrenme ve doğadaki gözlenmiş örnekleri hakkında bilgilenme. Canlılardaki çeşitlilik ve değişimi anlamalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Futuyma 2008. Evrim. Palme yayıncılık [2] Ridley, M. 1993. Evolution. Blackwell, ABD [3] Demirsoy. A. 1984 Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları [4] Şengün, A. (1984) Evrim (Evolusyon), Sermet Matbaası, [5] Freeman, S., Herron, J.C., 2001. Evolutionary Analysis, Prentice Hall, USA [6] Karaer F., Sınıflandırmanın prensipleri (Basılmamış Ders Notları). [7] Karaer F., Evrim ve Evrim Teorisi (Basılmamış Ders Notları).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evrimin tanımı, Evrim Teorisi düşüncesi. Evrim teorisinin mekanizması. Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi ve diğer kuram ve teoriler. Darwin’in Evrim Kuramı. Yeni Sentez ve Nötr Kuramı. , Populasyonlarda Mendel genetiği I: Evrimin mekanizmaları olarak seçilim ve mutasyon, Populasyonlarda Mendel genetiği II: Evrimin mekanizmaları olarak göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme. Adaptasyon ve Türleşme Eşeysel seçilim, Akraba seçilimi ve sosyal davranış, Türleşme mekanizmaları, Evrimi destekleyen deliller. Adaptasyon. Varyasyon. Varyasyon çeşitleri ve kaynakları. Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Mikroevrim ve faktörleri. Tür kavramları. Türlerin orijini oluşum yolları. İzolasyon mekanizmaları. Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın kökeni.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 10 1
10 Tartışma 5 10 1
11 Soru-Yanıt 5 10 1
14 Gözlem 5 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 5 5
11 Soru-Yanıt 1 5 5
14 Gözlem 1 5 5
17 Alan Çalışması 1 5 5
19 Beyin Fırtınası 1 8 8
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriği ve amacının açıklanması, kaynakların tanıtılması Teori ve Kuram, Evrimin Tanımı, Evrim kavramının gelişimi
2 Evrenin ve dünyanın oluşumu, Big Bang(Büyük patlama)kuramı Kinetik ve Durgun Evren modelleri
3 Evrimsel düşünce Evrim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Yeni Sentez Kuramı. Nötr Kuramı
4 Hayatın kökeni, Organik evrim. Bitki ve hayvanlarda evrimsel etkiler
5 Evrimi teorisini destekleyen kanıtlar
6 Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç,
7 Evrimsel değişim mekanizmaları; Darwinist doğalseçilim, mutasyon, göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme
8 Suni ve doğal seçilim İzolasyon mekanizmaları Habitat, Mevsimsel-Etolojik-Mekanik-Fizyolojik İzolasyon (Gametik Mortalite) Mekanizmaları
9 Ara sınav
10 Gelişim ve evrim; Homeotik genler ve derin homoloji Karakter nedir karakter çeşitleri Canlıların çeşitliliği, sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma
11 Adaptasyon ve türleşme; Doğal seçilim ve akraba seçilimi,Tür Oluşum Yolları: Sekonder ve Primer Türleşme Yolları. Tür çeşitleri, Allopatrik Türleşme, Simpatrik Türleşme, Parapatrik Türleşme.
12 Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri
13 Evrim Teorisi ile ilgili konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi Evrim örnekleri, Kambiryen patlaması ve sonrası
14 Final
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254538 Evrim Tanımı, Teori ve Kuram, Evrim kavramının gelişimi. Evrimin oluşum süreci.
2 1254539 Evrimin tarihsel gelişimini açıklar, jeoloji ve astronomideki tarihsel gelişmeler ile evrimin tarihsel gelişimini ilişkilendirir.-Makroevrim. Fosiller. Evrimsel eğilimler. Hayatın orijini.
3 1254540 Darwin’in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Nötr Kuramı-Organik ve İnorganik evrim. Bitki ve hayvanlarda farklılığın nedenleri Evrim teorisini destekleyen kanıtlar.
4 1254541 Canlılarda çeşitlilik Kalıtsal çeşitliliğin kökeni, Adaptasyon,Varyasyon, Varyasyonun kaynakları: Mutasyon, Rekombinasyon, Göç, Genetik varyasyonun saptanması: seçilim ve İzolasyon mekanizmaları.
5 1254542 Gelişim ve evrim; Homeotik genler ve derin homoloji Karakter nedir karakter çeşitleri Canlıların çeşitliliği, sınıflandırılması: Ampirik (Yapay) Sınıflandırma
6 1254543 Popülasyon. Popülasyon Genetiği. Genetik sürüklenme, şişe boynu etkisi, Mikroevrim ve faktörleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5
2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek