Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO411 Alan Eğitimi Araştırma Projesi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulmak, veri toplamak, verileri değerlendirmek ve rapor yazma tekniklerini kazanmak ve uygulama düzeyinde bilgi ve beceri sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. M Handan GÜNEŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN, Doç Dr. Özgür TAŞKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık, Ankara. 2) Seyidoğlu, H. (1997).Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul. 3)Kuş, E. (2005). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara. 4) Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir. 5) Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.);Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler;Bilimsel araştırmanın yapısı; Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler; Problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve kaynak tanıtımı; Bilim ve Temel Kavramlar ,
2 Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar ,
3 Bilimsel Etik ve Araştırma,
4 Literatür Taraması,
5 Literatür Taraması,
6 Örneklem Seçimi , Veri Toplama Araçları,
7 Örneklem Seçimi , Veri Toplama Araçları,
8 Deneysel Desenler ve Nitel Analiz, Rapor Yazma Teknikleri,
9 Ara sınav
10 Uygulama yapılması
11 Uygulama yapılması
12 Uygulama yapılması
13 Uygulama yapılması
14 Yapılan uygulamaların sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253819 Bilimsel yaklaşımın niteliklerini açıklar, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ve arasındaki farkı kavrar.
2 1253820 Araştırma ve araştırma planlarında bilimsel etiğe uygun davranır. Araştırma problemini tanımlar. Uygun araştırma yöntemi ve desenlerini seçer.
3 1253821 Literatür taramasının önemini kavrar ve uygular. Kütüphane kaynak ve servislerini kullanır. Internet’i kullanarak literatür taraması yapar.
4 1253822 Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazar. Araştırma amacına uygun veri toplama aracını seçer.
5 1253823 Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir. Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz eder. Araştırmada elde edilen bulguları yorumlar.
6 1253835 Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirir. Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları kavrar ve uygular.
7 1253836 Araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak rapor eder. Araştırma raporunu değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5
2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4
4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4
5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
6 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5
7 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek