Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO404 Moleküler Biyoloji 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yaşamın temeli olan genetik bilgiyi taşıyan nükleik asitlerin yapısı ve genetik bilgi depolama ve işleme süreçlerinin moleküler düzeyde kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar KARAKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Moleküler Biyoloji. Haydar Karakaya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2020, Samsun. 2. Genetik Analize Giriş. A.J.F. Griffiths, S.R. Wessler, S.B. Carroll, J. Doebley. 10. Baskıdan Çeviri. Çeviri Ed. E.D. Özsoy. Palme Yayıncılık, 2014, Ankara. 3. Genetik Kavramlar. W.S. Klug, M.R. Cummings. 8. Baskıdan Çeviri. Çeviri Ed. C. Öner. Palme Yayıncılık, 2009, Ankara. 4. Genomlar 3. T.A. Brown. 3. Basımdan Çeviri. Çeviri Eds: F. Bardakçı, C. Ülger. Nobel, 2015, Ankara 5. Hücrenin Moleküler Biyolojisi. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and P. Walters. Dördüncü Baskıdan Çeviri. Ed. N. Buyru, N. Dalay, M. Özgüç, M. Öztürk ve M. Sakızlı. TÜBA, 2008, Ankara 6. Temel Moleküler Biyoloji. L.A. Allison. 2. Baskıdan Çeviri. Çeviri Ed. A.O. Beldüz. Palme Yayıncılık, 2014, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders nükleik asitlerin yapısı ve genetik bilginin hücre içine depolanması, replikasyon, gene ekspresyonu, genetic varyasyon, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, rekombinant DNA ve çok hücreli organizmalarda hücre sayısının genetik kontrolü konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler biyoloji kavramı ve gelişimi, klasik moleküler biyoloji deneyleri. 1 Giriş (Moleküler Biyoloji 2020 Tümü).pdf
2 Nükleik asitler yapı ve fonksiyon. 3 Nükleik asitler Yapı ve fonksiyon.pdf
3 Prokaryot ve ökaryotlarda genomik DNA'nın hücre içine sığdırılması. 3 Nükleik asitler Yapı ve fonksiyon.pdf
4 DNA replikasyonunun temelleri, prokaryotlarda DNA replikasyonu. 4 DNA replikasyonu.pdf
5 Ökaryotlarda DNA replikasyonu. 4 DNA replikasyonu.pdf
6 Transkripsiyon ve RNA işleme. 5 Transkripsiyon ve RNA işleme.pdf
7 Genetik şifre ve genetik mesajın translasyonu. 6 Genetik şifre ve genetik mesajın translasyonu.pdf
8 Gen mutasyonları. 7 Gen Mutasyonları.pdf
9 Arasınav.
10 Prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi. 8 Gen ekspresyonunun düzenlenmesi.pdf
11 Ökaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi. 8 Gen ekspresyonunun düzenlenmesi.pdf
12 Rekombinant DNA teknolojisinin temelleri ve uygulamaları. 9 Rekombinant DNA ve insan genom projesi.pdf
13 Genomik, insan genom projesi. 9 Rekombinant DNA ve insan genom projesi.pdf
14 Hücre sayısının genetik düzenlenmesi, normal ve kanser hücreler. 10 Hücre sayısının genetik düzenlenmesi, normal ve kanser hücreler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341759 Genetik bilgi kavramını ve canlılığın genetik şifrelerini kavrar.
2 1341760 Genetik bilginin yeni nesillere nasıl geçtiğini anlar.
3 1341761 Depolanmış genetik bilginin fonksiyonları oluşturmak üzere nasıl kullanıldığını anlar.
4 1341762 Genetik varyasyonun temellerini öğrenir
5 1341763 Genetik bilgi akışının nasıl kontrol edildiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3
2 5 3 3
3 5 3 3
4 5 3 3
5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek